Med ønske om en riktig god sommer

Klikk for stort bildeRagnar Christoffersen kommunedirektør i Lørenskog kommune. Jonas Ruud, Lørenskog kommune   Kjære kollega!

Det har gått en liten stund siden forrige nyhetsbrev, men det er absolutt ikke et uttrykk for at det har skjedd lite siden sist. Snarere tvert imot. I Lørenskog står verken tiden eller utviklingen stille. I et av de kommende nyhetsbrevene skal jeg skrive litt om det høye aktivitetsnivået som selv i en pandemi preger kommunen vår.

Som mange andre kommuner i regionen er vi fortsatt svært berørt av pandemien, selv om alt nå tyder på at også Lørenskog er i ferd med å stabilisere seg med svært lave smittetall. Det er gledelig, og et resultat av en fenomenal innsats av både innbyggere, folkevalgte og alle dere i kommuneorganisasjonen vår. Siden pandemien naturlig nok fortsatt engasjerer mange, vil jeg starte med en liten statusoppdatering.

Langt færre smittede nå

Vi startet for noen uker siden en gradvis, kontrollert og forsiktig gjenåpning av Lørenskog-samfunnet, og alt tyder på at det har hatt tilsiktet virkning. I uke 21 og 22 fikk vi endelig de første virkelig markante fallene i smittetallene, med totalt 18 smittetilfeller de to ukene til sammen. Til sammenligning hadde vi 107 tilfeller til sammen i uke 19/20 og 139 positive i uke 17/18. I forrige uke, uke 23, gikk tallene litt opp igjen, med totalt 20 tilfeller. Vi er derimot ikke så bekymret for dette siden disse tilfellene kan spores til ett utbrudd, som vi har kontroll på. Også på de andre indikatorene som FHI bruker for å vurdere risiko ligger vi nå lavt, som for eksempel sykehusinnleggelser, ukjent smitte osv. Det er derfor innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte fredag 18. juni hvor jeg med noen få unntak foreslår å avvikle de siste lokale tiltakene, og kun følge de nasjonale retningslinjer, anbefalinger og påbud. 

Den vanskelige gjenåpningen

Som sagt, pandemien har den siste tiden engasjert mange. Og da er det særlig hvilke tilbud og aktiviteter som burde bli prioritert i gjenåpningsfasen som skaper temperatur. Det er forståelig, for dette er ikke en eksakt vitenskap. Jeg har stor forståelse for at vi alle kan se dette ulikt avhengig av hvilken situasjon vi befinner oss i eller hvilke interesser vi har. Like lite som det fantes en stor nasjonal masterplan for hvordan eller i hvilken rekkefølge man skulle stenge ned, så eksisterer det heller ingen tilsvarende plan for gjenåpningsfaser i en pandemi. Ingen, hverken nasjonalt eller lokalt, kunne være helt forberedt på alt som har skjedd de siste 16 månedene. Så her har vi alle måtte lære underveis, og det raskt. For dette viruset har vært og er vanskelig å bekjempe.

Som kommunedirektør har det vært krevende å veie ulike hensyn opp mot hverandre, vurdere nasjonale føringer mot lokale behov, koordinere med nabokommuner, forsøke å balansere kryssende eller direkte motstridene interesser eller skuffe forventningsfulle medarbeidere og innbyggere. Jeg har flere ganger vært i tvil om hva som er den beste beslutningen for hele Lørenskog-samfunnet eller for ansatte. Det har jeg også gitt uttrykk for ved noen anledninger til de folkevalgte når jeg har gitt min anbefaling i forkant av politiske valg og beslutninger. I et leserinnlegg ble det gitt uttrykk for at en «rådmann (kommunedirektør) som anbefaler under tvil er ikke en slik rådmann vi ønsker oss i Lørenskog». Vel, med respekt å melde – jeg er, helt uenig med vedkommende. Han har selvfølgelig rett i at jeg, og alle andre som enten gir råd eller tar beslutninger, både må ta vårt ansvar og ikke minst stå til rette for det i ettertid.

Tvil og usikkerhet kan også være et gode

Tvil er etter min mening en god venn når man skal ta vanskelige beslutninger. Jeg er helt sikker på at flere av dere innimellom kjenner på tilsvarende, enten det er i forbindelse med håndteringen av pandemien eller andre krevende situasjoner i deres daglige arbeid.

Til deg kjære kollega vil jeg si følgende; det er både greit og bra at du ikke alltid umiddelbart vet hva som er den beste løsningen, eller den beste beslutningen. Usikkerhet og tvil kan også være en styrke. Den kan bidra til at beslutningen blir bedre ved at du tenker deg om en ekstra gang eller drøfter den med en leder eller kollega. Av mine ledere og medarbeidere setter jeg også mer pris på ydmykhet enn skråsikkerhet. I dag hørte jeg for øvrig et foredrag med kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup. Han var tydelig på at vi må akseptere usikkerhet og feil for å skape utvikling og innovasjonskraft i offentlig sektor. Og så må vi selvfølgelig lære av de feilene vi gjør. Det er både et budskap jeg støtter og en organisasjonskultur jeg mener er viktig, når vi skal utvikle tjenestene til innbyggerne våre og skape morgendagens kommune.

Hva kan vi lære av pandemien?

Apropos læring. Til høsten vil jeg legge frem en evaluering for de folkevalgte av vår håndtering av korona-pandemien. Det er noe jeg ønsker velkommen. Vi har lært mye underveis, men det er viktig å se seg selv i speilet for å lære for fremtidige situasjoner. Særlig når vi vet at både WHO og andre peker på risikoen for at pandemier også kan treffe oss i fremtiden. Om vi skal evaluere oss selv, benytte revisjonen, kontrollutvalget, ekstern kompetanse eller en kombinasjon av dette blir opp til kommunestyret å avgjøre. Vi skal uansett vise frem både det vi tror vi har gjort bra og det vi tror vi burde gjort annerledes.    

Så er det allikevel min personlige mening, uten å foregripe evalueringen, at vi har mye å være stolt av når vi nå går inn i sommerferien. Jeg vil særlig trekke frem hvor imponert jeg er over arbeidskapasiteten, endrings- og innsatsviljen til dere alle. På et senere tidspunkt skal jeg forsøke å oppsummere litt fra de siste 16 månedene, men nå vil jeg først og fremst få uttrykke takknemlighet. Det er både urettferdig og umulig å prøve å trekke frem noe eller noen. Men siden det beste ikke må bli det godes fiende, så skal jeg allikevel prøve å nevne noen få områder.

Vi har levert gode tjenester – tross pandemien

Til alle dere kollegaer som har stått i førstelinja – enten det er direkte med pandemihåndtering, eller i våre ordinære tjenester som for eksempel skoler, barnehager, renhold, hjemmetjenester, institusjoner, barnevern, drift og vedlikehold med mer – jeg vet at dette har vært en prøvelse. Med risiko og kanskje frykt for selv å bli smittet, har dere med innbyggernes beste i bakhodet gått på jobb hver eneste dag og levert tjenester med sedvanlig høy kvalitet.

Til deg som har måtte sitte på hjemmekontor mer eller mindre i 16 måneder uten å kjenne på det kollegiale fellesskapet, og som kanskje i kortere eller lengre perioder har kjent på ensomhet eller savn. Jeg vet det har vært krevende. Noen av dere er også nyansatte og har aldri møtt deres nye kollegaer fysisk. Det er slett ikke enkelt å komme inn i et kollegium på den måten.

Jeg vil også gi en stor takk til tillitsvalgte og vernetjenesten for ærlige, konstruktive tilbakemeldinger og et tvers igjennom godt samarbeid. Dette har vært en viktig bidragsyter til å løse utfordringer i fellesskap og finne løsninger til det beste for alle ansatte. 

Til dere ledere som på en strålende måte har tatt lederansvaret i en uoversiktlig og ny situasjon. Dere verken visste eller helt vet varighet eller sluttidspunkt på denne situasjonen. Disse månedene har virkelig utfordret lederrollen og vist nødvendigheten av å ha mange «strenger å spille på». Pandemien har vist oss at det er like viktig med empati og fleksibilitet, som krav og tydelighet i lederrollen.

Nye måter å løse oppgavene på

Og hvis jeg skal nevne en erfaring jeg selv personlig har merket meg, ja så må det være viktigheten av å la alle ansatte få muligheter, ansvar og myndighet. Oppgaver er blitt løst på nye, glimrende og utradisjonelle måter i hele organisasjonen i løpet av pandemien, ofte med korte frister og i uoversiktlige situasjoner. Dette tenker jeg, er noe vi må ta med oss videre. Når flinke folk får lov å være kreative sammen og lete etter de beste løsningene der hvor utfordringene er, så oppstår det nesten magi. Det er kanskje det viktigste læringspunktet jeg har merket meg. For akkurat dette har virkelig imponert meg.   

Til slutt og til dere alle - dere har virkelig levert en formidabel innsats i halvåret som har gått. Tusen takk til dere alle sammen!

Jeg ønsker dere alle en velfortjent og god sommerferie! Ta vare på både dere selv og deres nærmeste, så skal vi sammen løse oppgaver og utfordringer til det beste for Lørenskogs innbyggere også til høsten.

Gleder meg allerede til å se dere igjen etter sommerferien!

Ragnar