Ny veileder skal hjelpe Lørenskog kommune å bygge mer klimavennlig

Tre eller betong? Klimaveilederen vil være en hjelp for prosjektene når de skal vurdere hvilke materialer og løsninger som fører til lavest klimapåvirkning for prosjektet totalt. - Klikk for stort bildeTre eller betong? Klimaveilederen vil være en hjelp for prosjektene når de skal vurdere hvilke materialer og løsninger som fører til lavest klimapåvirkning for prosjektet totalt. Jonas Ruud, Lørenskog kommune Lørenskog kommune har satt seg ambisiøse miljømål. Som en av de første kommune i landet stiller vi krav til at alle våre bygge- og anleggsprosjekter skal dokumentere klimagassutslipp. Temaplan for klima og energi 2017-2026 fastsetter at kommunen skal bygge klimanøytralt, at det vi bygger skal ha lang levetid og at vi skal bruke miljøvennlige materialer. I samarbeid med Asplan Viak har kommunen utarbeidet en veileder slik at det blir enklere å nå disse målene. 

Veilederen gir en kort innføring i hva klimagassberegninger er og hvordan man kan gjennomføre slike beregninger.

Hensikten med å gjøre klimagassberegninger i et utbyggingsprosjekt er å redusere klimapåvirkningen fra utbyggingen. For at dette skal skje, må klimavurderinger ligge til grunn for hvilke valg og prioriteringer prosjektet gjør. Klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå prosjektets klimamål, på samme måte som økonomiske budsjetter er styringsverktøy for økonomi i et prosjekt.

Veilederen gir derfor også råd om hvordan vi kan sette oss gode og konkrete klimamål som sørger for at målene nås, og hvordan vi kan stille krav til entreprenør.

Veilederen gir også en innføring til hvilke ulike sertifiseringsordninger og beregningsverktøy som finnes, og gir anbefalinger til når disse er hensiktsmessige å bruke.

– Veilederen er et godt utgangspunkt for prosjektlederne for å gjøre gode klimavalg i sitt daglige arbeid. Den skal gi nødvendig teoretisk grunnlag og samtidig være konkret nok til å brukes i det enkelte prosjekt. Dette er vår første veileder, vi er fortsatt i en læringsprosess og vi kommer til å videreutvikle veilederen etter hvert som vi får erfaringer, forteller Solveig Renestøl, prosjektsjef i Lørenskog kommune.

Her er lenke til kommunens klimaveileder. (PDF, 2 MB)

Skårersletta kutter utslipp tilsvarende 2500 flyturer tur/retur Oslo-London  

I veilederen har vi blant annet hentet erfaringer fra klimaarbeidet i Skårersletta-prosjektet. Her ble mange alternative løsninger vurdert for å finne ut hvilke som fører til lavest klimapåvirkning for prosjektet totalt.

Prosjektet sammenliknet blant annet utslipp fra norsk, portugisisk og kinesisk granitt samt fossilt brensel og biodrivstoff i anleggsmaskiner. Kostnader for hvert alternativ ble også beregnet, slik at man kunne se hvilke valg som ga størst klimagevinst for pengene. Ved å bruke norsk granitt og biodrivstoff sparer Skårersletta-prosjektet miljøet for utslipp tilsvarende 2500 turer til og fra Oslo-London med fly.

En viktig lærdom fra dette prosjektet var at man på forhånd må ha avklart og kommunisert hvilken prioritet klima skal ha. Det er ikke nødvendigvis slik at klimatiltak gjør et prosjekt dyrere, men hvis klima og økonomi peker i hver sin retning, må man være enige om hva som er viktigst for prosjektet man jobber med. Klima skal vurderes i forhold til andre resultatmål som økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA.

I Løkenåsveien har kommunen gjort svært gode klimavalg

De nye omsorgsboligene og barnehagen i Løkenåsveien 45/47 er et av de mest energi- og miljøvennlige byggene i Norge. Bygget er i massivtre med fasadekledning i kjerneved. Dette sikrer et svært lavt CO2-fotavtrykk. 

I tillegg produserer bygget nok energi til å dekke eget forbruk og vel så det. Det er med dette kommunens første plusshus. En jordvarmepumpe varmer både bygget og vannet som brukes, og på tak, balkongtak, pergola og fasade er det til sammen ca. 1 100 kvadratmeter med solcellepanel. De fleste panelene produserer elektrisk energi, men det er også noen paneler som produserer vannbåren energi.

Vi må tenke globalt og handle lokalt

– I den store internasjonale klimadugnaden sies det at vi skal tenke globalt og handle lokalt. Dette er et viktig budskap, sier Ernst-Modest Herdieckerhoff som er leder av kommunens Klima-, økologi- og samferdselsutvalg.

– Den egentlige dugnaden skjer på lokalt nivå - i hver eneste kommune, i hvert eneste nabolag og i hver eneste husholdning. Derfor er jeg takknemlig for at prosjektavdelingen i kommunen nå har utarbeidet en veileder som vil føre til en reduksjon av klimagass som slippes ut i atmosfæren, avslutter Herdieckerhoff.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om dette arbeidet.

Camilla Moen
Prosjektleder
Telefon: 41 65 54 57
E-post: cammoe@lorenskog.kommune.no

Zhjanna Willumsen
Prosjektutvikler
Telefon: 93 26 84 17
E-post: zhjwil@lorenskog.komune.no