Økning i kommunale gebyrer

Det er vedtatt økning av kommunale gebyrer på vann, avløp og renovasjon. Hovedårsaken er behov for vedlikehold og oppgradering av infrastruktur. 

Klikk for stort bilde
I behandlingen av økonomiplan for 2020 - 2023 ble det besluttet å øke gebyrene. Disse økningen tar hensyn til:

  • Økte kostnader til vedlikehold/rehabilitering  i kommunen
  • Økte kostnader til interkommunalt selskap
  • Økte kapitalkostnader som følge av økte investeringer i vann og avløp

Økte avgifter fra interkommunale selskaper
De interkommunale selskapene Nedre Romerike vannverk IKS (NRV), Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA) og Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har vedtatt å øke driftstilskuddet. Årsakene er at det er nødvendig med nye investeringer og økt vedlikehold for å sikre nok og trygt vann til innbyggerne. Strengere krav og befolkningsvekst krever investeringer og økt vedlikehold for rensing av kloakken. Statlige avgifter og pålegg om nye tiltak samt økt avfallsmengde gir økninger i renovasjonskostnadene. Til sammen øker de interkommunale selskapene avgiftene med mellom 12 og 24 % i økonomiplanperioden.

Tiltak
Kommunens ledningsnett må skiftes ut raskere slik at nasjonale mål om utskiftingstakt nås. Det vil si rehabilitering av 2 km vann- og avløpsledninger per år i perioden. Parallelt må det jobbes med å redusere fremmedvann på ledningsnettet for å sikre bedre kapasitet. Det blir i tillegg iverksatt store investeringer for å redusere skade på hus og eiendom når de store regnskyllene kommer. Det satses også på renere vassdrag.

Selvkost og vannfond
Alle tiltak på vann, avløp og renovasjon finansieres av årsgebyrer. Vann, avløp og renovasjon er selvkostområder. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Økningen i prisen på vann skyldes også at Lørenskog kommune i flere år har subsidiert vannprisen med midler fra bundet vannfond. Også i 2020 vil 13 millioner fra vannfondet brukes til å subsidiere kommunens samlede vannutgifter.

Økninger i økonomiplanperioden
Fra 2019 til 2020 vil gebyrene samlet øke med et ca. 18 %, hvor vanngebyret øker mest med 32 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med ca. 11 700 kr - fra 12 000 kr til 23 700 kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 15 %. I tillegg øker kommunen investeringstakten i tråd med hovedplan for vann og avløp. Dette gir økte kapitalkostnader fra 2020 til 2024 på ca. 18,5 mill. kr. Det tilsvarer en økning på 65 %.

For Lørenskogs boligeiere betyr det i praksis at årsgebyr i kroner utregnet etter en bolig på 120m² (inkl. mva.) vil bli:
 

Vann- og avløps gebyrer for en bolig på 120m² pr år

2019

2020

2021

2022

2023

Vann

2357

3113

4645

5723

6232

Avløp

3975

4571

5032

5601

5982

 

Pris per m³ (inkl. mva.)

2020

2021

2022

2023

Vann

21,62

32,26

39,74

43,28

Avløp

31,74

34,95

38,89

41,54

 

Dette er prisliste for året. 

Kommunale avgifter sendes ut i ulike terminer. Her er det mulig å velge om du vil motta faktura årlig, to ganger pr år, kvartalsvis eller hver måned.Hvis du ønsker å endre hvor ofte du mottar faktura, ta kontakt med kommunalteknikk på telefon 67 93 42 00 eller epost komtekgebyrer@lorenskog.kommune.no