Takk for alle innspill til kommuneplanen!

Klikk for stort bildeOver 200 innbyggere, lag og foreninger og offentlige myndigheter har sagt sin mening om hva som er bra med Lørenskog og hva det er viktig å lykkes med i fremover.

- At så mange har sagt sin mening om hvordan de ønsker at Lørenskog skal utvikle seg er fantastisk, sier Kari Westgaard Berg som er prosjektleder for utarbeidelsen av kommuneplanens nye samfunnsdel. – Det var spesielt gøy å se at 150 engasjerte innbyggere fant veien til Lørenskog hus og innbyggermøte om kommuneplanen i januar.  
På møtet fikk vi totalt over 600 innspill på hva som er bra i Lørenskog og hva det er viktig å videreføre/utvikle i fremtiden, forteller Westgaard Berg.

I tillegg har flere innbyggere og lag og foreninger sagt sin mening digitalt via nettsiden www.planenvaar.no   

Det mange trakk frem som positivt ved Lørenskog i dag var det grønne, at Lørenskog har sentral beliggenhet, godt fritidstilbud og kulturliv, et godt kollektivtilbud, gode skoler og barnehager.

På spørsmål om hva det er viktig å lykkes med framover er det tre tema som skiller seg ut; samferdsel, kultur og aktiviteter og miljø og grønt. Disse er de samme tema som trekkes fram som viktige grunner for å trives i Lørenskog.   

Lørenskog med fargestifter

Klikk for stort bildeBarnehagebarn tegner hva de mener er bra med Lørenskog. En gruppe innbyggere som er vanskelig å nå er barn. For å få barns tanker om Lørenskogs utvikling har førskolebarna i Kurland og Eventyrstua barnehage gjennom tegneaktivitet fortalt hva som er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem.

- Tegningene viser at barn i likhet med voksne er opptatt av grønt og friområder i sine omgivelser, noe å gjøre med venner eller familie, gode og nære relasjoner og samferdsel, forklarer prosjektlederen. 

Åpent kontor

I tillegg var 15 personer innom Åpent kontor på Veiviseren i Lørenskog hus to timer på dagtid i høringsperioden. Det var godt voksne/ pensjonister som kom. Noen hadde deltatt på innbyggermøtet, og ønsket å gi ytterligere innspill. Flere hadde sett invitasjonen på Facebook og kom som følge av den.

Hva skjer nå?

Alle innspillene tas med i arbeidet for å definere hovedmål og satsingsområder for Lørenskog-samfunnet i den nye samfunnsdelen til kommuneplanen.

- De gjennomførte medvirkningsaktivitetene er en god forberedelse til en ny høringsprosess rundt utformingen av selve samfunnsdelen. Rådmannen har planlagt politiske verksteder i perioden februar til april. Innspillene fra høringen og medvirkningen vil danne et godt grunnlag for politiske diskusjoner om visjon og hovedmål i et langsiktig perspektiv og for prioritering av satsingsområder. Rådmannen vil ut fra dette utarbeide utkast til kommuneplanens samfunnsdel og legge frem for kommunestyret til behandling i juni, avslutter prosjektleder Kari Westgaard Berg.Vil du vite mer? Vi har laget en medvirkningsrapport hvor de ulike aktivitetene og tilbakemeldingene fra innbyggere, lag og foreninger og myndigheter er samlet. Du finner rapporten her: Medvirkningsrapport kommuneplan Klikk for stort bildeProsjektleder for komuneplanen Kari Westgaard Berg  

Rapporten er en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og skal behandles av kommunestyret den 4. mars. Forslag til ny samfunnsdel blir klar før sommeren, og det blir da ny mulighet for å gi innspill.

Her kan du lese saken til kommunestyret: 
https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020006067&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2944&

Fakta

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er overordnet og langsiktig plan for kommunens mål og utvikling.

En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel:

  • Samfunnsdelen er en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og skal vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Lørenskogsamfunnet. Det er kommuneplanens samfunnsdel vi skal revidere nå.
  • Arealdelen er styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Lørenskog.