Nedgravde oljetanker

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel regnes som tatt ut av bruk, og skal fjernes.

Illustrasjonsfoto oljetank - Klikk for stort bildeHoveddelen av nedgravde oljetanker i Lørenskog er villatanker, og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk med tettbebyggelse. Dersom det oppstår lekkasje i en oljetank kan nabolaget bli påvirket, og oljen kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann og lokale bekker. I tillegg kan det oppstå luktproblemer. For å hindre forurensning stilles det derfor krav til tankeier i forurensningsforskriften.

Dersom det skulle oppstå lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse. Kostnadene kan bli store og forsikringsselskapene er meget restriktive med å utbetale skadeerstatning.

Hva må du gjøre?

Meldeplikt

Oljetanken skal meldes til Lørenskog kommune senest 1 måned før nedgraving. Oppgraving og fjerning av tanken skal også meldes. Dette hjelper oss i å ha et oppdatert oljetankregister. Registeret benyttes både ved overvåking av forurensning, og av brannvesenet dersom det skulle oppstå brann i nærheten.

Periodiske tilstandskontroller
Forurensningsforskriften pålegger tankeieren å gjennomføre periodiske tilstandskontroller. Kontrollen skal utføres av godkjent bedrift for denne type arbeid. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen. Periodisk tilstandskontroll gjelder kun oljetanker med biobrensel.

Etter Forurensningsforskriftens § 1-6 skal de periodiske tilstandskontrollene utføres ved følgende tidspunkter:

  • Enkeltbunnet ståltank skal ha første tilstandskontroll etter 15 år. Deretter kontroll hvert 5. år.
  • Dobbeltbunnet ståltank skal ha første tilstandskontroll etter 15 år. Deretter kontroll hvert 5. år.
  • Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank skal ha første tilstandskontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes for å fastsette senere kontrolltidspunkt.
  • Glassfiberarmert (umetta polyester) tank skal ha trykktesting etter to års nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av trykktestingen, førstegangskontroll etter 30 år. Denne tilstandskontrollen benyttes for å fastsette senere kontrolltidspunkt.
  • Dobbeltvegget tank, et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøver loggføres.
  • Rekondisjonert ståltank skal ha første tilstandskontroll etter 10 år. Deretter kontroll hvert 5. år.

Kontrolløren skal selv sende tilstandsrapporten til Lørenskog kommune, kommunalteknikk.

Oljetanker med feil eller mangler
Oljetanker som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres. Oljetank som ikke tilfredsstiller kravet for videre bruk, eller som har påvist hull, skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Fjerning av tanken skal meldes til kommunen. Eventuelle forurensete masser i grunnen skal fjernes og behandles som farlig avfall. Utførende oljesanerings- eller gravefirma vet hvordan dette skal håndteres.

Oljetanker som ikke lenger er i bruk
Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken. Dette er viktig for å hindre utilsiktet påfylling. Fjerning av tanken skal meldes kommunen.

For oljetanker med biobrensel som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. I noen tilfeller kan man søke om å beholde nedgravd oljetank der det kan være utfordrende å utføre gravearbeid. Tanken må da tømmes og rengjøres av godkjent firma. For gjenfylte tanker skal påfyllingsrør og lufterør fjernes. Her finner man skjema for gjenfylling av oljetank

Hva gjør du hvis det oppstår lekkasje?
Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre.

Kontaktinformasjon ved forurensning til vassdrag:

  • Brann- og redningsetaten, tlf 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl.
  • Lørenskog kommune - kommunalteknikk, tlf 67 93 42 00. Vakttelefon: 977 57 240

Kontaktinformasjon ved forurensning av grunnen:
Ring Lørenskog kommune - kommunalteknikk, tlf 67 93 42 00. Vakttelefon: 977 57 240

Ta kontakt med firma som har kompetanse til tømming, kontroll og saneringsarbeid på oljetanker, samt kompetanse til å fjerne oljesøl og forurensete masser. Eksempelvis vil en sugebil kunne fjerne oljesøl, og et gravefirma vil kunne fjerne forurensete masser.

Dersom det er fare for at forurensningen kan påvirke bygningsmasser anbefales å kontakte ditt forsikringsselskap som eventuelt vil iverksette nødvendige tiltak.

Friskmelding av forurenset grunn
For å sikre at all forurensning fjernes er det nødvendig å kontakte et firma som har kompetanse innen grunnforurensning. Firmaet skal fastslå omfanget av forurensningen og hvilke tiltak som må iverksettes for å rydde opp. Firmaet skal lage en tiltaksplan for hvordan forurensningen skal håndteres.

Støtte til nye oppvarmingsløsninger

Enova gir tilskudd til et utvalg av varmeløsninger som kan redusere energibruk og klimagassutslipp. De gir ikke lenger tilskudd til selve saneringen av oljefyringsanlegget/oljetanken. Les mer om støtte hos Enova, eller ring: 800 49 003 (privatpersoner) 08049 (bedrifter).

Myndighet

Lørenskog kommune, kommunalteknikk er ansvarlig myndighet til å føre tilsyn etter "forurensningsforskriften kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker".

Kontaktinformasjon

Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til kommunalteknikk:

  • Telefon: 67 93 42 00
  • Vakttelefon: 977 57 240

E-post: komtek@lorenskog.kommune.no

Aktuelt
www.oljefri.no
forurensningsforskriften kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker