Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Diagram som viser hvordan svevestøv påvirker kroppen - Klikk for stort bilde Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet har en nettside om luftkvalitet og helse samt en utfyllende håndbok for uteluft.

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er.

Luftforurensning utendørs kan utløse og forverre sykdommer, først og fremst i luftveiene slik som ved astma, og i hjerte og karsystemet. Det virker som helseeffektene kommer ved lavere konsentrasjoner enn det man tidligere har antatt.

For de fleste mennesker gir svevestøv og NO2 helseplager som:

  • irritasjon av øyne, nese og hals
  • hoste
  • betennelsesplager i øvre luftveier

For sårbare grupper, som barn/unge og eldre, samt allerede hjerte/lungesyke eller mennesker med luftveisplager/ sykdommer, vil svevestøv kunne føre til, eller først og fremst gi en forverring av:

  • Allergi, astma, KOLS og andre luftveislidelser
  • Hjerte og karsykdommer

Mann som må hoste - Klikk for stort bilde colourbox.com    

Når og hvorfor er lufta forurenset?

Dårlig luftkvalitet forekommer oftest i kalde og tørre perioder om vinteren. Særlig i rushtidene kan svevestøv fra veislitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet.

I kuldeperioder kan vedfyring gi mye svevestøv på kveldstid. I tillegg kan vi få mye svevestøv i mellomsesongene på høst når piggdekkene kommer på og på våren når sola tar godt og veibanen fort tørker opp.

Lokalt kan massetransport gi mye svevestøv ved anleggsplasser.

Renhold av hovedveinettet har heldigvis gitt langt mindre svevestøv de siste årene. Bedre kollektivtrafikk, flere sykler, fotgjengere og elbiler har gitt mindre eksos.

Traktor spor i leire - Klikk for stort bilde colourbox.com Luftforurensning fra anleggstrafikk

Anleggstrafikk kan grise til vegen hvis det faller av masser fra lasset, men det er jord og leire på hjul og belter som legger igjen mest jord og leire på veien.

Sporadisk tilgrising er normalt ikke et problem, men i områder med mye anleggstrafikk over tid kan søl føre til blant annet dårlig luftkvalitet i form av helseskadelig svevestøv.

Når veien først har blitt skitten, kan søl og støv bli spredd av trafikken over lange strekninger.

Mer informasjon

Faktaark om svevestøv
Faktaark om NO2 (nitrogendioksid)
Faktaark om bakkenært ozon
Faktaark om benzen
Faktaark om PAH (polyaromatiske hydrokarboner)
Håndbok for uteluft luftkvalitetskriterier