Luftkvaliteten i Lørenskog

I Lørenskog er det til tider utfordringer med høye målinger av svevestøv i luften. I Lørenskog kommune har luftkvalitet blitt målt ved målestasjonen på Solheim siden 2017. Denne målestasjonen ligger ved Strømsveien, ved siden av Peppes Pizza.

Målestasjonen måler kontinuerlig luftkvaliteten med følgende parametre: svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksid (NO2).

Her finner du målestasjonen for luftkvalitet i Lørenskog

Oppdatert informasjon om luftkvaliteten i Lørenskog

Målingene skjer kontinuerlig, og informasjonen blir automatisk oppdatert hver time. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene.

Nye og strengere grenseverdier

Grenseverdiene for svevestøv er strammet inn, de nye reglene trådte i kraft 1. januar 2022.

De nye grenseverdiene vil kreve flere tiltak for å redusere nivåene av svevestøv i kommunene, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene. Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som har størst betydning for menneskers helse, og svevestøv utgjør det største problemet.

De nye grenseverdiene:

  • 10 mikrogram per kubikkmeter ( μ g/m ³) (årlig gjennomsnitt) for PM2,5, ned fra 15.
  • 20 μ g/m ³ (årlig gjennomsnitt) for PM10, ned fra 25.
  • 25 tillatte overskridelser per kalenderår av 50 μ g/m ³ (i døgngjennomsnitt) for PM10, ned fra 30.