Vår satsing på luftkvalitet

3. april 2019 vedtok kommunestyret plan for grønn mobilitet i Lørenskog, som er et verktøy for nullvekst i bruken av personbil og for å redusere utslippene av klimagasser.

I denne planen ble det vedtatt en liste på 16 prioriterte tiltak. Flere av disse er gjennomført eller under gjennomføring.

Kommunen sikrer at luftkvaliteten følges opp bl.a. gjennom kommunale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 4. november 2020. Samfunnsdelen skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet fram til 2024. Blant annet sier planen at stedsutvikling og uterom skal gi «grunnlag for trygg ferdsel og aktivitet », samt bidra til «god folkehelse og livskvalitet
for alle generasjoner». Tiltak i framtidige klimabudsjetter, som økt elbilandel i kommunens bilpark, kan bidra til å bedre luftkvaliteten i kommunen.

   Lørenskog kommune / Jonas Ruud    

Det er allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere svevestøvforurensingen, som trafikkreduserende tiltak, gaterenhold og støvdempende tiltak. Disse tiltakene viser seg å ikke være tilstrekkelige for å oppnå god nok luftkvalitet. Derfor vedtok kommunestyret i  juni 2021 at det skal iverksettes både straks- og
langsiktige tiltak.

Noen strakstiltak som er gjennomført eller igangsatt:

  • Kommunen har intensivert oppfølging av utbyggere og entreprenører. I første omgang har kommunen bedt om redegjørelser for rutiner for renhold på byggeplassene og støvdemping ved eksempelvis gravearbeider. Dette vil bli fulgt opp gjennom sommerhalvåret med økt grad av tilsyn.
  • Kommunen fortsetter arbeidet med å få satt ned hastigheten på fylkesveiene gjennom Lørenskog. Lavere fart vil bety mindre spredning av veistøv. Men kommunen sliter foreløpig med å få gjennomslag for lavere fartsgrenser.
  • Kommunen har foretatt organisasjonstilpasninger som innebærer prioritering av innsatsen på området.
  • Kommunedirektøren har prioritert arbeidet de mest støvutsatte kommunale veistrekningene under årets vårrengjøring.

Det er også etablert et prosjekt «Bedre luft i Lørenskog», som langsiktige tiltak. Prosjektet skal sette kommunen i bedre stand til å følge opp luftkvaliteten i kommunen og etablere effektive og kvalitetssikre tiltak for renere luft. Som er en del av prosjektet er det igangsatt arbeid med tiltaksutredning og pilotprosjekt med NILU om luftforurensning fra byggeplass.

Lørenskog kommune / Jonas Ruud  

Som forurensningsmyndighet har kommunene plikt til å sørge for at det utarbeides en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet for PM 10, PM 2.5 og NO2, men kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Arbeid med tiltaksutredning ble igangsatt  oktober 2021. Det er allerede engasjert NILU Norsk institutt for luftforskning for å bistå i arbeidet.

Lørenskog kommune er i kraftig vekst og har flere pågående prosjekter innen bolig-, nærings- og sentrumsutvikling. Bygg og anleggsvirksomhet genererer mye støv på og i omkringliggende områder, men det foreligger lite kunnskap om faktiske konsentrasjonsnivåer av svevestøv rund denne type anlegg. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan utslipp fra anleggsplassene påvirker helse og miljø. Lørenskog kommune og NILU skal samarbeide om et pilot prosjekt for å kartlegge konsentrasjonen av svevestøv rundt ett av de pågående utbyggingsprosjektene i kommunen.