Omsorgslønn

Omsorgslønn kan tildeles personer som utfører pleie- og omsorgstjenester for personer med særlig stort hjelpebehov. Ordningen er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til personer med stort hjelpebehov.

Hovedformålet med omsorgslønnsordningen er å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å forsette med omsorgsarbeidet.

Ordningen gjelder for ektefeller, personer som frivillig gir omsorg uten å ha omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn.

Omsorgslønn tildeles den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg. Den som trenger omsorg har likevel rett til å fremme søknad om omsorgslønn og har samme klagerett som omsorgsgiver.

Ordningen omfatter lønn for utførelse av oppgaver som i utgangspunktet ville høre inn under helse- og sosial tjenestens/pleie- og omsorgstjenestens ansvarsområde.

Konkret vil det her være snakk om hjelp til personlig pleie, hjelp med personlig hygiene, hjelp ved måltider og praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, rengjøring og generelt tilsyn.


Vilkår for tildeling
Omsorgslønn er ikke en pliktmessig ytelse og dette forhold åpner for bruk av skjønn når det gjelder tildeling.

Momenter ved vurdering av tildeling av omsorgslønn.
Det forhold at omsorgsarbeidet er særlig tyngende er et viktig moment i vurderingen.
I sosial- og helsedepartementets rundskriv om omsorgslønn, I-42/98 er følgende momenter nevnt:

- Om søkeren arbeider mange timer per måned.
(Det er ikke mulig å fastsette ei bestemt grense for hvor mange timer som skal til)
- om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
- om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
- hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden
- om omsorgsarbeidet har vart eller er forventet å vare i lang tid
- om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
- om søkeren har omsorg for mer enn en person
- om søkeren har omsorgsplikt.

Foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Ellers har ingen rettslig plikt til å ta på seg omsorgsarbeid for andre. Siden foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn, vil det bare være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder.

Om søkeren har inntektstap, det vil si om omsorgsarbeidet fører til at søkeren må slutte i sitt vanlige arbeid, må arbeide mindre enn før eller ikke kan begynne i en ordinær stilling.
Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgslønn Kommunen skal ellers ikke ta hensyn til økonomien til søkeren i vurderingen av en søknad om omsorgslønn. Kommunen skal heller ikke ta hensyn til økonomien til den som trenger omsorg i vurderingen av om han skal tilby omsorgslønn.

Vil ordningen med omsorgslønn være det beste for den som trenger omsorg ?
En forutsetning for å tildele omsorgslønn er at dette er det beste alternativet for den som trenger omsorg.

Enten søknaden gjelder omsorg for barn eller voksne personer skal det foretas en helhetlig vurdering av hva som er den beste måten å gi nødvendig bistand og omsorg på.


Omfanget og utmålingen av omsorgslønn
"Et av formålene med omsorgslønnsordningen er å gi en godtgjøring til de som utfører pleie og omsorgsarbeid for pårørende og å legge til rette for at slikt privat omsorgsarbeid skal kunne fortsette. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for kvar time de arbeider." (Rundskriv – Sos. Dep. I-42/98)

Utgangspunktet for beregningen av timelønnen er hvor mange timer omsorgslønnsmottaker utfører "særlig tyngende omsorgsarbeid". For personer som ikke har omsorgsplikt vil dette være omsorgsarbeid som overstiger det som det er rimelig å forvente, mens det for foreldre til funksjonshemmede, mindreårige barn vil være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlige omsorgspliktoppgaver.

Forholdet til andre trygderettigheter
"Det kan gjelde avkortingsregler etter trygdereglene for de som mottar omsorgslønn, på samme måte som for de som har annen arbeidsinntekt. Eksempler på dette er alderstrygd til de som er mellom 67 og 70 år, uføretrygd, arbeidsløshetstrygd og overgangsstønad. I disse tilfellene er det altså trygden som blir avkortet og ikke omsorgslønnen,…." (I-42/98)

Dersom det mottas hjelpestønad fra folketrygden til tilsyn og pleie, skal dette ses i sammenheng med omsorgslønn. Dersom det ikke er søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie, og slik stønad synes aktuell, vil det bli stilt som vilkår at det fremmes søknad om dette. Øvrige økonomiske forhold har ikke betydning for vurderingen av omsorgslønn.

Pensjonspoeng (omsorgspoeng)
Den som utfører omsorgsarbeid kan etter reglene i folketrygdloven §316, får 3,00 pensjonspoeng (omsorgspoeng) i folketrygden. Dette gjelder enten vedkommende får omsorgslønn eller ikke. Disse 3,00 pensjonspoengene kommer ikke i tillegg til pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt, men skal sikre at de som i en periode har vært ute av arbeidslivet som følge av omsorgsoppgaver får pensjonspoeng. Krav om omsorgspoeng skal settes fram for trygdekontoret (I-42/98).

Godtgjøring
Omsorgslønnsmottakere gis godtgjøring etter en nærmere fastsatt sats.

Feriepenger
Som oppdragstakere har omsorgslønnsmottakere ikke rett til feriepenger etter ferieloven.

Sykepenger
Omsorgslønnsmottakere har rett til sykepenger fra Folketrygden fra og med 17. sykedag, men har ikke rett til sykepenger fra kommunen.

Varighet
Omsorgslønn tildeles vanligvis for 1 år av gangen. Dersom det oppstår endringer som medfører at behovet ikke lenger er tilstede eller at omsorgsyter ikke lenger er i stand til å yte omsorgen, vil omsorgslønnen kunne avsluttes med én måneds varsel.

Søknad og informasjon

For å søke om omsorgslønn bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon (krever innlogging med bankID) og i papirversjon som kan skrives ut. 

Spørsmål om omsorgslønn eller behov for informasjon om tjenester fra Helse og omsorg kan rettes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no