Informasjon om foreldrebetaling

År Tidsrom Makspris per måned  
2021 Fra 1.januar 2021 3230 kroner  

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kostpenger kommer i tillegg til maksprisen.

 
Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og utbetalte fakturaer.

 

Nye forskrifter- om foreldrebetaling i tilknytning til situasjonen med korona

Regjeringen fastsatte 8. april endringer i bestemmelsene om foreldrebetaling i barnehage og SFO i tilknytning til situasjonen med korona.   

Endringene innebærer at foreldre til barn som benytter plass i barnehage eller i SFO, skal betale for tilbudet fra og med 14. april 2020. Foreldre til barn som kan benytte plassen i barnehage fra 21. april betaler fra denne dato. Tilsvarende gjelder plass i SFO fra 27. april.  
 
Foreldre skal betale den ordinære avtalte prisen for barnehage- og SFO-plassen, uavhengig av hvor mange timer tilbudet utgjør. Foreldre som har plass i barnehage eller SFO, men som velger å ikke benytte seg av plassen, må likevel betale.   


Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Ordinær oppsigelsestid gjelder. Foreldre kan søke om fritak for betaling, ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege, for plasser som ikke kan benyttes på grunn av sykdom.   


Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt på grunn av situasjonen med koronaviruset. Du kan søke om inntektsmoderasjon for betaling av plassen i barnehage og SFO på ordinær måte.  

De som har betalt for mye for mars vil enten få summen refundert eller avregnet. Mer informasjon kommer.  

 

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling må det søkes. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2021 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 167 kroner per år. Søkere som får plass bes sende inn søknad innen 05. i hver måned. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling fra og med 22.mars 2021. Skattemelding for 2020 må legges ved søknaden. 

For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha barnehage eller SFO plass i Lørenskog. Har du det, kan du logge inn her og søke: https://www.vigilo.no/lorenskog

 

 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % reduksjon for tredje barn og eventuelt flere barn.

 

Gratis kjernetid

  • Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
  • Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.