Informasjon om foreldrebetaling

År Tidsrom Makspris per måned Totalt per år
2020 Fra 1.januar 2020 3135 kroner 34485 kroner

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kostpenger kommer i tillegg til maksprisen.

 
Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og utbetalte fakturaer.

 

Nye forskrifter- om foreldrebetaling i tilknytning til situasjonen med korona

Regjeringen fastsatte 8. april endringer i bestemmelsene om foreldrebetaling i barnehage og SFO i tilknytning til situasjonen med korona.   

Endringene innebærer at foreldre til barn som benytter plass i barnehage eller i SFO, skal betale for tilbudet fra og med 14. april 2020. Foreldre til barn som kan benytte plassen i barnehage fra 21. april betaler fra denne dato. Tilsvarende gjelder plass i SFO fra 27. april.  
 
Foreldre skal betale den ordinære avtalte prisen for barnehage- og SFO-plassen, uavhengig av hvor mange timer tilbudet utgjør. Foreldre som har plass i barnehage eller SFO, men som velger å ikke benytte seg av plassen, må likevel betale.   


Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Ordinær oppsigelsestid gjelder. Foreldre kan søke om fritak for betaling, ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege, for plasser som ikke kan benyttes på grunn av sykdom.   


Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt på grunn av situasjonen med koronaviruset. Du kan søke om inntektsmoderasjon for betaling av plassen i barnehage og SFO på ordinær måte.  

De som har betalt for mye for mars vil enten få summen refundert eller avregnet. Mer informasjon kommer.  

 

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling må det søkes. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2020 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 574 750 kroner per år. Søkere som får plass bes sende inn søknad innen 05. i hver måned. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Søknaden fylles ut elektronisk.

 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % reduksjon for tredje barn og eventuelt flere barn.

 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.