For foresatte - barnehage

Tilvenning i barnehage 

Kommunikasjon hjem - barnehage 

Sykdom 

Åpningstider 

Sommerstengt 

SU - Samarbeidsutvalget  

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg  

 


Tilvenning i barnehage

 

Lørenskog kommune har utviklet en modell for tilvenning i barnehage – Lørenskogmodellen. Modellen beskriver hvordan barnehagene i samarbeid med foreldre best mulig skal legge til rette for en god barnehagestart. Tilvenningen er organisert på en slik måte at barna skal etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen alene.

Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for å etablere en god relasjon og dialog med barn og foresatte. Tilvenningen foregår over fem dager, der en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt sammen med sitt barn i aktiviteter og lek på avdelingen. Ved at foreldre er så mye tilstede, kan de hjelpe personalet til å bli bedre kjent med barna og de vil bli godt kjent med personalet, andre barn og  foreldre.

Foreldre inviteres til et informasjonsmøte før oppstart. På møtet gis det informasjon om  bakgrunn for modellen samt nyere forskning som viser at barns tilvenning går langt bedre når en av foreldrene er i barnehagen i flere dager og tilvenningen foregår på en fleksibel måte tilpasset barnas behov og reaksjoner.

 


 

Kommunikasjon hjem - barnehage

Barnehagene bruker Transponder for kommunikasjon mellom barnehage og hjemmet.

 


Sykdom

Lørenskog kommune forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

 


Åpningstider

Åpningstider i de kommunale barnehagene

kl 07:00 - 17:00  (mandag - fredag)

 


Sommerstengt

Alle kommunale barnehager holder stengt i uke 29 og 30

 


SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) har 6 medlemmer med representant fra eier (politiker), ansatte og foreldre. Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ. SU har godkjenningsmyndighet i forhold til barnehagens pedagogiske årsplan.
Styrer er sekretær for SU og har ansvar for å innkalle til møter og skrive referat. Personal- og foreldrerepresentantene velges for ett år av gangen, de politiske for en valgperiode. Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i SU.

 


FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i barnehagen, er medlemmer av barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor barnehagen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for barnas trivsel og utvikling i barnehagen.
Valgordninger
Det er opp til hver enkelt barnehage å organisere valg av representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være foreldrerepresentant, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget.

FAU er hjemlet i barnehagelovens § 4). Sitat «For å sikre samarbeidet skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg»


FAU skal representere alle foreldre ved barnehagen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Aktuelle oppgaver for FAU
 

  • FAU bør jobbe for trygt og godt barnehagemiljø. Trivsel er viktig for barnas læring
  • FAU arrangerer sommerfest
  • FAU arrangerer juletrefest
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt barnehagemiljø
  • FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for barn og foreldre i barnehagen
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte