Informasjon om barnehageplass

Her finner du informasjon om barnehageopptak i Lørenskog kommune.

Barnehage

Her finner du spørsmål og svar om barnehageopptaket i Lørenskog kommune.
Opptakskriterier til kommunale barnehager

Opptakskriterier for kommunale barnehager i Lørenskog er vedtatt i kommunestyret og er gjeldende fra 01.03.2015.

Punkt 6. Opptaksregler

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Lørenskog kommune.

Barn tas inn etter følgende kriterier: (prioritert rekkefølge)

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehagelovens § 13 første ledd. Dokumentasjon i form av en sakkyndig vurdering fra lege, psykolog eller pedagogisk- psykologisk tjeneste om at barnet har nedsatt funksjonsevne skal vedlegges.
 2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13 annet ledd.Kopi av vedtaket må vedlegges.
 3. Barn fra hjem der det er alvorlig sykdom, dette gjelder barnet det søkes for, søsken og foreldre. Det kreves medisinsk dokumentasjon.
 4. Søsken til barn som har plass i kommunal barnehage. Søskenprioritet gjelder kun ved søknad om plass i den barnehagen barnets søsken har plass i. Krever ikke dokumentasjon.
 5. Barn av enslige forsørgere i arbeid/utdanning. Dokumentasjon må vedlegges.
 6. Barn fra minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring (dvs. begge foreldre har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål). Det må dokumenteres et særlig behov for norskopplæring. Uttalelse fra for eksempel Helsestasjon eller flyktningkontor/-mottak må vedlegges søknaden. 
 7. Barn der begge foresatte er under heltidsutdanning. Dokumentasjon må vedlegges.
 8. Søknad om overføring fra en kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage ved hovedopptaket.
 9. Barn som på grunn av alder mister plassen i privat familiebarnehage. Dokumentasjon må vedlegges.
 10. Barn som har ett år igjen før skolestart (5-åringer).
 11. Søknad om endring av oppholdstid i barnehagen barnet har plass i ved søknadstidspunktet, fra deltidsplass til hel plass.
 12. Øvrige plasser tildeles etter trekking. Det trekkes blant alle barn som søker aktuell barnehage og som er i aktuell aldersgruppe.

Barn i den yngste aldersgruppen, de som fyller ett år i opptaksåret eller senere, prioriteres etter alder der eldste barn tildeles plass først. Ved lik alder, det vil si blant de som er født på samme dato, foretas trekking.

Barn som det knytter seg flere kriterier til vil gå foran barn med kun et kriterium. Det er likevel slik at barn med høyere prioritert kriterium går foran barn med flere kriterier når disse er lavere prioritert. Er det flere aktuelle barn med samme kriterium eller kriterier, trekkes det blant disse.

Ved inntak av en tvilling/flerling skal de(n) andre tvillingen/flerlingen også tilbys plass i samme barnehage.

Søknad om barnehageplass

Det søkes på Lørenskog kommunes nettside – Barnehage - Søk barnehage. De som er folkeregistrert i kommunen, logger seg inn via ID-porten. Søkere som ikke er folkeregistrert i kommunen, skal registrere søknaden uten å være innlogget.

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket  er 1. mars. Rett til plass jf. Barnehagelovens § 12, er avhengig av at det er søkt innen fristen for hovedopptak og at man er bosatt i kommunen ved oppstart.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Videre har barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Logg inn via ID-porten for å svare på tilbud, oppdatere kontaktinformasjon, endre søknad eller si opp plass. 

Alle barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn, og kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ikke-kommunale barnehager har egne vedtekter og opptakskriterier.

Det kan søkes om barnehageplass hele året. Ved ledig kapasitet, fordeles plassene fortløpende i henhold til barnehageloven og barnehagenes vedtekter. Det sendes kun ut avslagsbrev ved hovedopptak.

Tilbud om barnehageplass sendes til digital postkasse eller altinn.

Bytte av barnehage

Dersom man ønsker å bytte barnehage, må det søkes om barnehageplass på nytt. Du kan søke på to barnehager. Det er viktig å merke seg at ved tildeling av ny plass, mister man automatisk den plassen man har.  Søknad om overflytting behandles etter samme opptakskriterier som ny søknad.

Ved overflytting mellom privat og kommunal barnehage, gjør vi oppmerksom på at oppsigelsestiden gjelder og at det kreves betaling i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden fremkommer av barnehagens vedtekter.

Flytte til Lørenskog

Dersom du skal flytte til kommunen, og ønsker barnehageplass hos oss, søker du på kommunens nettside. Dersom du ikke har adresse i kommunen (ikke er folkeregistrert her), skal du søke uten å være innlogget via ID-porten. Skriv gjerne i søknaden at du skal flytte hit og eventuelt når. For å få barnehageplass i kommunal barnehage, må barnet være bosatt i kommunen ved oppstart i barnehagen.

Ikke-kommunale barnehager kan ha definert egne opptakskriterier som ikke omfatter krav om bosetting i Lørenskog kommune. Opptakskriterier til den enkelte barnehage, er beskrevet i barnehagens vedtekter.

 

Klagerett

Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med forskrift. Avslag ved hovedopptak kan gi adgang til klagerett. Man har også klagerett om man ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehagelovens § 13. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste.

For å få medhold i en klage, forutsettes det at det er gjort en saksbehandlingsfeil som har ført til at søker er forbigått. Vi anbefaler derfor at man først ber om en begrunnelse. Klagen sendes til Lørenskog kommune, Barnehagekontoret, Postboks 304, 1471 Lørenskog innen klagefrist. Klagene vil først få en ny behandling i barnehageadministrasjonen. De som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klagenemd. Alle informeres skriftlig om utfallet. Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i slutten av juni.

Flytte fra Lørenskog

Dersom man har plass i kommunal barnehage, og flytter ut av kommunen, mister man barnehageplassen i Lørenskog. Oppsigelsestiden i henhold til barnehagens vedtekter, er en måned fra flyttedato.

 

Søknad i andre kommuner

Det er mulig å søke barnehageplass i andre kommuner. En eventuell søknad i andre kommuner har ingen påvirkning på behandlingen av søknad om barnehageplass i Lørenskog kommune. Man kan fortsatt stå på venteliste i Lørenskog, selv om man takker ja til barnehageplass i andre kommuner.

Oppdatering av søknad

Søknad må oppdateres hvert år dersom man fortsatt ønsker å stå på venteliste. Informasjon sendes ut på e-post til alle som står på venteliste i desember hvert år. Dersom søknaden ikke blir oppdatert, må det søkes på nytt innen 01.mars for å være med i hovedopptaket.

Ved oppdatering av søknad må all informasjon kontrolleres. Aktuelle vedlegg må sendes inn på nytt da de ikke skal være eldre enn seks måneder.