Foreldresamarbeid om språk

Samarbeid med barnas hjem er trukket fram som vesentlige faktorer for å lykkes i språkarbeidet med barna, både i barnehageloven og rammeplanen for barnehager.

Dette slås også fast i skolens plan «Ord som gror – les og skriv» (2014):

«Det er en stor oppgave å gjøre barn til gode lesere. Skolen kan ikke klare det alene. Foreldre er en viktig ressurs som bør benyttes helt fra starten i leseopplæring. Et godt samarbeid forutsetter at skolen gir nødvendig veiledning, slik at foreldrene har kunnskaper om hvordan de best kan hjelpe sine barn til å bli gode lesere.».

Det er belegg for å slå fast at foreldreengasjement vil virke positivt inn på barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg. Foreldre og barnehagen skal samarbeide om å hjelpe barnet med å skape sammenheng mellom to verdener:

Hjemme og barnehagen – og i fellesskap støtte barnets utvikling best mulig.