Kunnskap om flerspråklig utvikling

Klikk for stort bilde  Det har vært en jevn økning i antall flerspråklige barn i barnehagen de siste årene.

Det vil derfor være nødvendig å ha en god forståelse for hva det vil si å være flerspråklig, og hvordan et andrespråk utvikler seg. Hensikten med de områdene som er valgt ut i dette kapittelet, er å gi leseren en kort innføring innenfor flerspråklighets- og andrespråkspedagogikk. Det er viktig å vite noe om dette feltet, for å på best mulig måte kunne ivareta barnas flerspråklige utvikling.

Ulike begreper har vært brukt og til en viss grad brukes fortsatt, blant annet fremmedspråklig og fremmedkulturell. I offentlige dokumenter brukes begrepet minoritetsspråklig.

NOU, Mangfold og mestring (2010), anbefales det å ta i bruk ord som «med et annet morsmål enn norsk», «tospråklighet» eller «flerspråklighet». Den understreker bl.a. at begrepet minoritetsspråklig fokuserer på mangler ved språket. I tråd med utvalgets anbefalinger, vil derfor termen flerspråklige barn brukes.

 

Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper?

 

   Klikk for stort bilde Språkløyper  

Språkløyper-flerspråklighet- språkets mange lag

 

 

 

 

Fagartikler

Klikk for stort bilde Pixabay   54 språkvitere: Det beste for barn er at foreldrene snakker det språket de selv kan best

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Anna Kolosyuk  Artikkel skrevet av Ann-Kristin Helland Gujord, forsker innenfor feltet norsk som andrespråk

Ja til morsmål!

 

 

 

 

 

Innhold fra Ord som gror permen