Standard for arbeid med flerspråklige barn

Lørenskog kommune tilbyr system for kompetanseheving og veiledning knyttet til flerspråklig arbeid i barnehagene. Barnehageåret 2018/2019 gjennomførte vi et prosjekt i to av Lørenskogs barnehager for å utarbeide en minstestandard for arbeidet med å lage et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Implementeringen av denne minstestandarden hadde oppstart januar 2020 og vil bli et tilbud til 3-4 barnehager hvert halvår. Implementeringsarbeidet tilbys alle kommunale og private barnehager i kommunen.

På denne siden vil dere finne en skisse av standarden og innholdet i minstestandarden. Vi har valgt å bruke teori fra Språkløyper, «Det flerspråklige perspektiv», og NAFO kompetanseutviklingskurs. For kartlegging av barnehagens språkmiljø brukes «Skjema for egenvurdering – barnehagens arbeid med språk og språkmiljø» laget av Udir. I «bladverket» ligger materiell og metoder som er tenkt brukt i det konkrete arbeidet.

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAFO

Nafo kompetanseutviklingskurs

Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer. Else Ryen og Hanne Gram Simonsen

 

Språkløyper

Språkløyper barnehage

Språkløyper – Det flerspråklige perspektivet

Økt 6:Det flerspråkligeperspektivet gir innsikt i andrespråksinnlæring, språkaktiviteter og kartlegging knyttet til minoritetspråklige barns språkutvikling.

 

 

Linker til materiell og skjemaer

Klikk for stort bilde Nafo   

Tema morsmål

Nettsiden driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Formålet med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Siden tilbyr også ressurser og informasjonsmateriell på morsmål for minoritetsspråklige foresatte. 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Nafo   

 Språklig mangfold – En veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrers sjekkliste «Et godt språkmiljø for flerspråklige barn»

Denne lista er ment som hjelp til å sørge for at alle ansatte har samme forståelse og kunnskap om hvordan man skaper et godt språkmiljø for flerspråklige barn.

 

Styrer sjekkliste (PDF, 447 kB)

 

 

Samtaleguide om barnets totale språkkompetanse

Et skjema til bruk i foreldresamtaler med flerspråklige familier i barnehagen.​

​Rammeplanen slår fast at personalet skal følge med på barnas kommunikasjon og språk. Flerspråklige barn skal støttes i å bruke sitt morsmål, samtidig som barnas norsk- eller samiskspråklige kompetanse skal utvikles. ​

Denne samtaleguiden er et forenklet skjema, som er inspirert av Utdanning direktoratets; Samtaleguide om barnets morsmål. Samtaleguiden er utarbeidet for å gi barnehagen et enkelt og uformelt verktøy til bruk i foreldresamtaler, og for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.​

Barnas foreldre er vår viktigste informasjonskilde. Foreldrene har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling, og om det språkmiljøet barnet er en del av utenom barnehagen. En samtale med foreldrene kan danne grunnlag for et godt foreldresamarbeid om barnets språk, både norsk/samisk og morsmål.​

I mange tilfeller kan det være nødvendig å bruke tolk for å gjennomføre samtalen på en god måte. Familiemedlemmer bør ikke brukes som tolk.​

Oppsummer samtalen med å snakke om hvordan barnehagen og foreldrene sammen kan støtte barnets utvikling på både morsmålet og på norsk. 

Samtaleguide om barnets totale språkkompetanse (PDF, 104 kB)