Nye Ord som gror - Språk, lese- og skriveplan for Lørenskog kommune;

Språk, lese- og skriveplanen bygger på aktuell forskning, og er forankret i LK20.  
 
Intensjonen med planen er å gi skolene i Lørenskog kommune et verktøy som kvalitetssikrer språk, lese- og skriveopplæringen og felles forståelse og praksis. Lærerne skal legge til rette for at elevene engasjerer seg i møte med ulike tekster, og utvikler sin kunnskap på en variert og utforskende måte. 

Nytt i LK20 er at elevene skal jobbe utforskende i fagene. De skal finne ut av, sammenligne, drøfte, og reflektere over språk og tekster, både alene og sammen med andre. Dette grepet skal gi elevene mulighet til å lære på en aktiv måte, og bygge ny kunnskap på det de allerede vet. 

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge, utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andre språklige situasjon i Norge. (udir) 

Språk er nøkkelen til menneskets læring og utvikling. For at elever skal trives, delta og bidra i samfunnet, må de ha gode, grunnleggende språklige ferdigheter. Det å forstå og utvikle seg muntlig, kunne lese og skrive, samt engasjere seg i fagene, er essensielt for å lykkes i skolen og i høyere utdanning og yrker.  

Planens hovedmål: 

  • Å styrke en god begynneropplæring i lesing og skriving 
  • Å kvalitetssikre den videre opplæringen innen språk, lesing og skriving 
  • Å jobbe forebyggende og tiltaksrettet mot språk-, lese- og skrivevansker 
  • Sikre systematisk kartlegging og oppfølging av lese- og skriveutvikling gjennom SOL 
  • Sikre god tilrettelegging og oppfølging av elever med dysleksi og utviklingsmessige språkvansker  

 
Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene (LK20, s. 15). I lese- og skriveaktiviteter legges det opp til at elevene skal være aktive og engasjerte, og oppleve mestring og motivasjon. Fagfornyelsen vektlegger å arbeide tverrfaglig, gi rom for dybdelæring og berører sentrale samfunnsutfordringer gjennom tre tverrfaglige temaer (folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling).  Udir. 

De grunnleggende ferdighetene må ses i sammenheng med hverandre og på tvers av fag. Utvikling av faglig kompetanse skjer i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter i faget (LK20, s. 15)

Her kan du lese mer om hva som er nytt i norskfaget.

 

NYE Ord som gror