Retningslinjer for fordeling av elever i klasser/grupper

Alle elever har rett til å tilhøre en klasse eller gruppe i skolen. Som hovedregel brukes klassedelingstallene: 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet.

Ved fordeling av elever i klasser/grupper på 1. og 8. trinn skal det legges vekt på:

  • Elever på 1. trinn skal gå sammen med andre elever fra sitt boområde
  • 8. klassene settes sammen av elever fra de ulike barneskoleklassene i det veiledende inntaksområdet
  • Det tas hensyn til særlige behov hos enkeltelever
  • Det legges vekt på jevn kjønnsfordeling
  • Det legges vekt på jevn fordeling av minoritetsspråklige elever
  • Det legges vekt på jevn fordeling av elever med ulike forutsetninger
  • Det legges vekt på elev- og foreldreønsker

Elev- og foreldreønsker er et av flere momenter som skal tas hensyn til. Det betyr at kommunen plikter å vurdere elev- og foreldreønsker, uten at elev og foreldre har rett til å få ønsket oppfylt.

I vurderingen av forsvarlighet skal det legges vekt på elevsammensetningen, antall lærere/assistenter, pedagogisk kompetanse hos personalet, hva det skal gis opplæring i, arbeidsmåter, lokaler, innredning, utstyr og læremidler.

Det forutsettes godt samarbeid mellom barnehage og skole, mellom barneskole og ungdomsskole og med PP -tjenesten for å sikre elevene et godt arbeids- og læringsmiljø i de nye klassene/gruppene. 

Det er rektor på skolen som har myndighet til å fordele i klasser og grupper.