Hvordan søke?

Hva kan du søke om selv?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre. 

Tiltakene du kan søke om selv fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-4, og byggesaksforskriften, kapittel 3.  Du kan selv stå for søknad, prosjektering, utførelse. Dette er ikke til hinder for at du lar andre utføre oppgaven på dine vegne.

Nedenfor følger en enkel oppstilling for noen vanlige tiltak. 

Bruksendringer

Du kan søke på egenhånd dersom

 • du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor samme branncelle (for eksempel fra bod til soverom).

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv,
 • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven,
 • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. For eksempel endre bruk fra bolig til næringsbygg.

Tilbygg

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Du kan søke på egen hånd dersom

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen).

Påbygg 

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ny etasje, eller heving av taket er et typisk påbygg. Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge eller rive et påbygg.

Uthus, bod, dukkestue som er frittliggende

Du kan søke på egen hånd dersom

 • verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 kvadratmeter.

Veranda, balkong eller platting

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter
 • du skal bygge eller rive en takterrasse,
 • du skal bygge eller rive en balkong.

Skilt

Du kan søke på egen hånd for

 • skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Søknadsprosessen

Når du har sjekket om du kan søke selv, kan du sette igang prosessen med å sende inn en komplett søknad til kommunen.

1. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

2. Lag søknaden

 • Plan-, snitt, og fasadetegninger skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100, og bør være fagmessig utført. Alle berørte fasader må vises. Legg ved eksisterende tegninger. Eksisterende tegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder. Les mer om krav til tegninger her..
 • I søknaden må du vedlegge et kart med tiltaket inntegnet. Bestill kartgrunnlaget her.
 • Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter kan legges ved. I noen saker er det nødvendig med tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen, eller andre myndigheter.
 • Eventuell dispensasjonssøknad må vedlegges.

3. Varsle naboer dersom det er nødvendig

Skal du bygge, rive eller endre på eiendommen din og tiltaket er søknadspliktig, kreves det at du varsler naboene dine før søknaden sendes inn til oss. Les mer om hvordan du varsler naboene dine her..

4. Send inn søknaden til kommunen

 • Via e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. Legg ved vedlegg, med beskrivende tittel, som helst er rotert riktig vei,
 • eller via post til Lørenskog kommune - Byggesaksavdelingen, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

6. Ferdigattest

Gebyr for behandling av byggesaker

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020:

 

Se status i saken din i Lørenskogs kommunes postliste

Byggesaker som sendes inn til kommunen publiseres i Lørenskog kommunes postliste på nett. Postlisten finner du her.

I postlisten finner du dokumenter som er innsendt i saken. Du kan også se status i saken, og når denne er ferdigbehandlet.