Krav til tegninger

Hvilke tegninger som er nødvendig avhenger av hva du skal bygge. 

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Annen målestokk kan godtas dersom det er hensiktsmessig. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og nye tegninger legges ved. Hvis du leverer digitalt må du legge hver tegning i egen fil, med beskrivende filnavn.

Tegningen skal ha et tittelfelt med følgende informasjon: 

 • gnr. og bnr.
 • adresse
 • tiltakets art
 • tegningsnr. og revisjonsnr.
 • målestokk 
 • dato
 • signatur

Situasjonsplan Situasjonsplanen utarbeides på grunnlag av situasjonskartet og viser plasseringen av tiltaket i 1:500 eller 1:1000. Avstandene målsettes på tegningen vanligvis i meter. Planen viser da:

 • reguleringslinjer (plangrenser, formålgrenser, byggegrenser)
 • avstand til nærmeste nabogrense 
 • avstand mellom bebyggelse
 • avstand til nabobebyggelse
 • avstand til senter av vei
 • Vann- og avløpsledninger
 • arealbruk for parkering og minste uteoppholdsareal(MUA)
 • takflate og møneretning
 • adkomst og parkering når det er relevant

Snittegningene viser innvendige høyder og terrengtilpasning. På snitttegning vises: 

 • innvendig høyder
 • utvendige høyder
 • kotehøyder og sokkelhøyde
 • terrenglinjer
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • takvinkel

Fasadetegningene skal gi et riktig bilde av byggets utforming. Det innebærer:

 • tegninger av hver fasade med angitt himmelretning
 • materialvalg
 • terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • gesims- og mønehøyde
 • avstand til grenser

Plantegninger skal vise:

 • plassering av dører og vinduer( målsatte åpninger)
 • innvendige og utvendige mål
 • romareal
 • plassering av snitt
 • hva rommene skal brukes til (rombenevnelse kan være kjøkken, soverom osv.) 

  ikke-spesifikke navnsettinger som disponibelt rom godkjennes ikke.