Må jeg søke?

Tiltak unntatt søknadsplikt

Det er viktig å merke seg at tiltak som er unntatt fra søknadsplikt ikke er det samme som en tillatelse. Når du skal gjennomføre et tiltak etter plan- og bygningsloven er du selv ansvarlig for at tiltaket følger de regler som gjelder i lovverket, byggereglene, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Vær spesielt oppmerksom på byggegrenser, ledninger i grunnen og utnyttelsesgraden på eiendommen når du skal gjennomføre et tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, da det kan føre til at du uansett må søke.

Det er ofte begrensninger ved tomten som gjør at tiltak ikke kan oppføres, eller at det må søkes om dispensasjon. Eksempel på dette kan være at du ikke kan bygge garasje uten å søke fordi det er en byggegrense mot veien, eller at din tomt er maksimalt utnyttet. Det vil da ikke være anledning til å oppføre ytterligere bebyggelse. Du finner utnyttelsen i reguleringsplanen eller kommuneplanen. Er du usikker kan du kontakte kommunen.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg med å finne ut om du kan bygge uten å søke. Veiviseren finner du her.

Unntakene fra søknadsplikt følger av byggesaksforskriften (SAK10).

Frittliggende bygning

Det er unntak for søknadsplikt for enkelte frittliggende bygninger som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Eksempel er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

 • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m, og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
 • Bygningen må ikke komme i konflikt med plankart eller planbestemmelser

Mindre tilbygg

Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m² er unntatt søknadsplikt. Eksempel er bod, understøttet veranda eller åpent overbygget inngangsparti.

 • Tilbygget må være understøttet.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tilbygget kan ikke ha rom til beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entré, gang eller isolert vinterhage.

Tilbygget må plasseres etter plan- og bygningslovens regler om avstand. Dette innebærer at avstanden til nabogrensen må være minst halve høyden til bygget, og ikke mindre enn 4,0 m

Mindre tiltak i eksisterende bebyggelse

 1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 2. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 3. Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 4. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 5. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Mindre tiltak utendørs

 1. Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m inntil nabogrense.
 2. Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m, og avstand til nabogrense ikke mindre enn 1,0 m.
 3. Innhegning/gjerde mot veg med inntil 1,2 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Mot nabo gjelder lov om grannegjerde, og dette er et privatrettslig forhold.
 4. Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 5. Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Muren må ikke være i konflikt med byggegrenser.
 6. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 7. Graving for kabler.
 8. Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
  Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.

Andre mindre tiltak som kommunen finner å kunne unnta søknadsplikt

 1. Varmepumpe i småhusbebyggelse, som integreres arkitektonisk i bygningen.
 2. Handikaprampe i småhusbebyggelse. Rampen skal være i tilknytning til inngangsparti i 1. etasje og inntil 3 m².
 3. Demonterbart mindre basseng (maks 7 000 liter) eller badestamp (maks 2 000 liter) på bebygd bolig/fritidseiendom. Det skal ikke være nedgravd i bakken
 4. Utepeis og utegrill.
 5. Flaggstang, uten reklame, plassert på terreng i tilknytning til bolig, med Inntill 9 meters høyde.