Søknad med ansvarsrett

Du må kontakte kommunalteknikk i Lørenskog kommune i god tid før byggestart om spørsmål knyttet til vann og avløp eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon. Disse spørsmålene må besvares før byggesaksavdelingen kan ta søknaden til behandling. Vår anbefaling er at du så tidlig som mulig og før søknaden sendes til byggesaksavdelingen, ber om et avklaringsmøte med kommunalteknikk. For mer  informasjon om dette, besøk denne siden.

Byggesaksprosessen

Klikk for stort bilde 

Tidslinjen viser saksgangen i byggesaker. Før søknaden sendes til kommunen er det nødvendig med en avklaring om tiltaket som prosjekteres kommer i konflikt med kommunalteknikk (KOMT) sine myndighetsområder, som renovasjon, vei, vann og avløp. En forhåndsuttalelse er nødvendig for at byggesaksavdelingen (BYG) kan ta søknaden til behandling. Forhåndsuttalelsen innhentes før rammesøknad eller søknad i ett trinn innsendes. Dette gjelder også før innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse. En siste godkjenning av prosjektet til KOMT innhentes før søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest sendes inn.

Situasjonskart, planer og bestemmelser for eiendommen

Kommunens nettsider inneholder informasjon om eiendommen. Det er viktig at du som søker setter deg inn i hva som gjelder for eiendommen som skal bygges på. Se kartportalen for eiendomsinformasjon, reguleringsplaner og bestemmelser. Kartportalen viser også til hvordan du bestiller situasjonskart.

Veiledning og forhåndskonferanse

Bestilling av forhåndskonferanse i byggesak gjøres på nett. Forhåndskonferanse er en frivilling ordning for å avklare forutsetninger for byggetiltaket du ønsker å gjennomføre, og kan benyttes ved alle typer byggetiltak etter plan- og bygningsloven. På forhåndskonferansen får du også informasjon om rammene i byggesaken som vil ha betydning for den videre saksbehandlingen i kommunen.

Behovet for forhåndskonferanse vil være størst ved tiltak som krever en mer omfattende prosjektering. BYG i Lørenskog kommune tilbyr også veiledningstimer i byggesak, hvor du kan få veiledning i mindre komplekse byggesaker.

Ønsker du å bestille veiledningstime i byggesak, gjøres dette på telefon til 6793 4250. Har du behov for forhåndskonferanse, kan du anmode om dette via dette nettskjemaet.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har veiledningsmateriell for de som skal søke om byggetiltak etter plan- og bygningsloven. På DiBKs nettsider er det også linket til tilbydere av digitale søknadsplattformer. Besøk nettsidene her.