Søke uten ansvarsrett

Du må kontakte kommunalteknikk i Lørenskog kommune i god tid før byggestart om spørsmål knyttet til vann og avløp eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon. Disse spørsmålene må besvares før byggesaksavdelingen kan ta søknaden til behandling. Vår anbefaling er at du så tidlig som mulig, og før søknaden sendes til byggesaksavdelingen, ber om et avklaringsmøte med kommunalteknikk. For mer  informasjon om dette, besøk denne siden.

Hva kan du søke om på egen hånd?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre. 

Tiltakene du kan søke om selv fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-4, og byggesaksforskriften, kapittel 3.  Du kan selv stå for søknad, prosjektering, utførelse. Dette er ikke til hinder for at du lar andre utføre oppgaven på dine vegne.

Nedenfor følger en enkel oppstilling for noen vanlige tiltak. 

Bruksendringer

Du kan søke på egenhånd dersom:

 • du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor samme branncelle (for eksempel fra bod til soverom).

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

 • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv,
 • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven,
 • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. For eksempel endre bruk fra bolig til næringsbygg.

Tilbygg

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Du kan søke på egen hånd dersom:

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen).

Påbygg 

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. Takterrasser, ny etasje eller heving av taket er typiske påbygg. Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du ønsker å bygge eller rive et påbygg.

Uthus, bod, dukkestue som er frittliggende

Du kan søke på egen hånd dersom:

 • verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 kvadratmeter.

Veranda, balkong eller platting

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

 • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter
 • du skal bygge eller rive en takterrasse,
 • du skal bygge eller rive en balkong.

Skilt

Du kan søke på egen hånd for:

 • skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Søknadsprosessen

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet all informasjon om søknadsprosessen og har laget gode veiledere for hvordan du søker på sine nettsider her. På sidene finner du alle søknadsskjema som skal benyttes i søknadsprosessen.

Når du har sjekket om du kan søke selv, kan du sette igang prosessen med å sende inn en komplett søknad til kommunen.

1. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

2. Lag søknaden

 • Legg ved eksisterende og oppdaterte tegninger som viser omsøkt situasjon. Plan-, snitt, og fasadetegninger skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100, og bør være fagmessig utført. Du kan benytte og oppgradere ekisterende tegninger med endringene du søker om.  Alle berørte fasader skal vises. Eksisterende tegninger av huset ditt kan du bestille ved å sende e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. Oppgi adresse og gård- og bruksnummer.
 • I søknaden må du vedlegge situasjonskart hvor eiendommen vises med tiltaket inntegnet. Situasjonskartet bestiller du her.
 • Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter legges ved. I noen saker er det nødvendig med tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter i kommunen (f.eks. kommunalteknikk).
 • Eventuell dispensasjonssøknad må vedlegges.

3. Varsle naboer dersom det er nødvendig

Skal du bygge, rive eller endre på eiendommen din og tiltaket er søknadspliktig, kreves det at du varsler naboene dine før søknaden sendes inn til oss. Les mer om hvordan du varsler naboene dine her.

Innvendige arbeider som ikke vises i fasader, trenger du vanligvis ikke nabovarsle.

4. Send inn søknaden til kommunen

 • Via e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. Legg ved vedlegg og gi søknaden en beskrivende tittel.
 • Er din søknad for stor for e-post? Epost-systemet vårt håndterer ikke meldinger større enn 20 MB, så ved sending av mange og/eller store filer kan tjenesten Filemail brukes i stedet. Les mer om Filemail her
 • Eller per post til: Lørenskog kommune - Byggesaksavdelingen, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

6. Ferdigattest

 • Når søknadspliktige tiltak er ferdig bygget, må du søke om ferdigattest. Skjemaet du skal sende inn med søknaden finner du her.
 • Ikke-søknadspliktige tiltak skal ikke gis ferdigattest, men de skal meldes til kommunen i dette skjemaet. Melding om ferdigstilte tiltak sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no. Legg ved et målsatt situasjonskart med tiltaket tegnet inn og en kort beskrivelse av hva du har gjort.

Gebyr for behandling av byggesaker

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020:

 

Se status i saken din i Lørenskogs kommunes postliste

Byggesaker som sendes inn til kommunen publiseres i Lørenskog kommunes postliste på nett her.

I postlisten finner du dokumenter som er innsendt i saken. Du kan også se status i saken, og når denne er ferdigbehandlet.