Arealoverføring

Beskrivelse
Areal eller volum kan overføres mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som egen eiendom. Arealoverføring kan benyttes der en eiendom skal overføre et areal til en tilgrensende eiendom.

Vilkår
Ved arealoverføring stiller pbl § 26-1 de samme krav til de "nye" eiendommene som ved en opprettelse av ny eiendom ved deling. Kjernen i denne paragrafen er at det ikke må opprettes eiendommer som er uegnet til bebyggelse. Les mer om disse vilkårene i artikkelen om deling av eiendom.

Det følger av matrikkelovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 at før en arealoverføring kan finne sted, må følgende være på plass:

•       Det skal foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall. Dette gjelder dersom det hefter pant på avgivende eiendom. Erklæringen om panterafalll må tinglyses på originale pantedokumenter. Pantefrafallet bør formuleres slik:

"X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yyy m2".

Originale pantedokumenter sendes direkte til tinglysningen.

•       Ved arealoverføring mellom to eiendommer med ulik eiere, skal det i tillegg 
        foreligge erklæring om arealoverføring.Erklæringen skal inneholde
        opplysninger om kjøpesum og verdi for beregning av dokumentavgift.
•       Ved arealoverføring mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter 
        jordlova §12
•       I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet
        følge søknaden.

Saksgang

Hvem kan søke om arealoverføring
Arealoverføring er søknadspliktig etter pbl § 20-1.

Bare de som er nevnt i matrikkelovens § 9 kan søke om arealoverføring.
I de fleste tilfelle vil dette si hjemmelshaver eller den som representerer denne.

Søknad om arealoverføring skal inneholde

1. Rekvisisjon
Rekvirenten fyller ut skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m"

2. Erklæringer
•       Erklæring om pantefrafall
•       Eventuelt erklæring om arealoverføring i to eksemplarer med originale signaturer
•       Eventuelt andre erklæringer

3. Gyldig situasjonskart
Rekvirenten tegner inn forslag til ny grense på gyldig situasjonskart. Arealet som er søkt overført skraveres. Indiker, med en pil eller annet, hvilken eiendom arealet skal overføres til.

4. Gjenpart av nabovarsel

Vedtak
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 26-1. Vedtaket stiles til søker med kopi til eventuelle parter som har klaget på søknaden.

Oppmålingsforretning
Når tillatelsen til arealoverføring er gitt, måles den nye grensen opp ved en oppmålingsforretning.

Dokumentasjon
Det nye grenseforløpet registreres i matrikkelen og tinglyses. Kommunen skriver ut nytt matrikkelbrev som sendes rekvirenten.

Selvbetjening
Hvordan gjør du det:
1.      Last ned riktig skjema
2.      Bestill gyldig situasjonskart
3.      Fyll ut skjema, erklæringer og tegn ny grense på situasjonskart. Påfør mål
4.      Varsle naboer
5.      Returner utfylt skjema, kart, og gjenpart av nabovarsel til kommunen. 
      
Vent på svar - behandling av søknaden tar inntil tre uker - Arealoverføringen er ferdig innen 16 uker.

Skulle noe være uklart er du velkommen til å kontakte kommunen pr e-post eller telefon.

Lenker:
Bestillingskjema for situasjonskart
Rekvisisjon av oppmålingsforretning-søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m
Erklæring om areal overføring
Gebyrregulativ (PDF, 302 kB)
Skjema for nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel


Kart på internett der du finner opplysninger om eiendom og regulering:
Kartportal

Søknaden sendes:
Lørenskog kommune
Teknisk sektor
Geodataseksjonen
Postboks 304
1471 Lørenskog

Eller med e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no

Gebyr
Behandling og gjennomføring av arealoverføring er gebyrbelagt. I tillegg kommer dokumentavgift til staten

Klage
Enkeltvedtak kan påklages. Du finner mer informasjon om klageadgang her.