Grensejustering

Beskrivelse
Grensejustering etter matrikkellovens § 16. Grensejustering har som formål å rette opp uhensiktsmessige - "ulagelige" grenseforløp. Dette er en sakstype som overfører mindre arealer mellom tilgrensende eiendommer.

Panteretten følger de nye grensene.

Vilkår
Det er bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommer ved grensejustering. Hva som menes med "mindre arealer" er beskrevet i matrikkelforskriften § 34

Er arealene større en forskriftene tilsier, kan ikke grensejustering benyttes. Det må da gjennomføres en fradeling, med en påfølgende sammenslåing, eller det gjennomføres en arealoverføring.

Bestemmelsen om grensejustering i §34 har altså en arealgrense. I fjerde ledd i den samme paragrafen er det også satt opp en verdi grense:
"Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp" Kommunen har som oppgave å foreta denne verdivurderingen, og det kan være vanskelig. I NOU 1999 - 1 kapittel 27 side 266 står det: Med «verdi» i denne forbindelse menes den alminnelige markedsverdien.

Kommune har lagt seg på en linje der vi vurderer areal regulert til bolig å ha en verdi på 2000kr pr kvadratmeter. Prisen for veigrunn antar vi er null. Dette i henhold til vanlig praksis i erstatningssaker

Grensejustering kan bare benyttes for eksisterende grense.
Grensejustering forutsetter at partene er enige om justeringen.

Saksgang

Hvem kan søke om grensejustering:
Bare de som er nevnt i matrikkelovens § 9 kan rekvirere en grensejustering.
I de fleste tilfelle vil dette si hjemmelshaver eller den som representerer denne.

Søknad om grensejustering skal inneholde:
1. Rekvisisjon: Rekvirenten fyller ut skjema
   "Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkeloven"
2. Gyldig situasjonskart. Rekvirenten tegner inn forslag til ny grense på
    gyldig situasjonskart.
 

Grensejustering trenger ikke nabovarsles.

Vedtak
Grensjustering er ikke søknadspliktig tiltak etter pbl, men det må rekvireres oppmålingsforretning etter matrikkeloven. I den forbindelse kontrolleres det at grensejusteringen ikke er i strid med annnen lovgivning eller kommuneplanens bestemmelser. Det fattes et vedtaket fattes med hjemmel i matrikkelloven.

Oppmålingsforretning
Når tillatelsen til grensejusteringen er gitt måles den nye grensen opp ved en oppmålingsforretning.

Dokumentasjon
Det nye grenseforløpet registreres i matrikkelen. Kommunen skriver ut nytt matrikkelbrev som sendes rekvirenten. Grensejustering tinglyses ikke.

Selvbetjening
Hvordan gjør du det:
1.      Last ned riktig skjema
2.      Skriv ut gyldig situasjonskart
3.      Fyll ut skjema, og tegn ny grense. Påfør mål
4.      Returner utfylt skjema, kart til kommunen. 
      
Vent på svar - behandling av søknaden tar inntil tre uker - Grensen er ferdig justert innen 16 uker.

Skulle noe være uklart er du velkommen til å kontakte kommunen pr e-post eller telefon. Du kan også bestille en forhåndskonferanse.

Link til:
Situasjonskart

Skjema for:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkeloven (PDF, 43 kB)Kart på internett der du finner opplysninger om eiendom og regulering:
Kartportal

Søknaden sendes:
Lørenskog kommune
Teknisk sektor
Geodata seksjonen
Postboks 304
1471 Lørenskog

Eller med e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no

Gebyr
Behandling og gjennomføring av grensejustering er gebyrbelagt. Se kommunens Gebyrregulativ. (PDF, 302 kB)

Klage
Klage på vedtak

Fant du det du lette etter?