Matrikkel

Hva er matrikkelen og hvorfor er den så viktig?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommens fysiske egenskaper. For å se hva som er registrert på eiendommen din, kan du gå inn på seeiendom.kartverket.no for å få et utdrag, eller bestille matrikkelbrev fra kommunen som gir en fullstendig oversikt.

For utdypende informasjon: kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen

Usikker på hva "Matrikkel" betyr for deg? Se den nye filmen fra Kartverket der vi viser deg hvor viktig det er å sjekke Matrikkelen.

 

Feil i matrikkelen?

Matrikkelloven regulerer hvem som kan kreve retting av feil og mangler i matrikkelen. Den som er registrert eier av en eiendom kan kreve at kommunen retter feil. Den som krever retting må dokumentere at opplysningene som er registrert i matrikkelen er uriktige eller ufullstendige. Tilstrekkelige dokumenterte feil og mangler vil bli ført i matrikkelen. Kommunen kan avvise kravet om supplering/retting dersom vi kan dokumenterte at kravet ikke er tilstrekkelig dokumentert eller feil. 

Samtidig retter kommunen åpenbare feil og mangler kontinuerlig. Det gjelder for eksempel der eldre bygningen er registret uten boliginfo, areal osv. dersom vi har tilstrekkelig dokumentasjon i vårt byggesaksarkiv. I slike tilfeller kan kommunen supplere/rette uten at kravet er sendt inn av hjemmelshaver. 

Krav om retting må sendes skriftlig til :

postmottak@lorenskog.kommune.no

eller

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Ta gjerne kontakt med oss på geodata for veiledning, kontaktinformasjon under fanen veiledning.

Hvorfor er noen eldre bygninger ufullstendig registrert i matrikkelen?

Det er dessverre slik at B-delen (bygningsdelen) i matrikkelen ikke er komplett. Det er ingen lovmessige krav til komplett matrikkel for eldre bygninger, men det er i vår interesse at den er så komplett som mulig. Vi jobber derfor kontinuerlig med kvalitetsheving. 

I årenes løp er det også gjort endringer i standard for hvordan arealene beregnes. Det fører til at det kan være avvik mellom arealer som beregnes i dag og de som er registrert i matrikkelen tidligere.  

I følge plan- og bygningsloven er det tillatt å gjennomføre enkelte tiltak uten å søke kommunen. Disse blir i liten grad rapportert, til tross for at tiltakshaver er pålagt informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt. 

Bakgrunn for føring av bygningsdelen

I delingsloven av 1980 skulle Kartverket føre et register over alle grunneiendommene, festegrunn og annet som var registrert som egne enheter i grunnbøkene hos tinglysningsmyndighetene. Registeret fikk navnet GAB, som er en forkortelse for Grunneiendom, Adresse og Bygning. Man fikk den første versjonen av GAB i 1980. Ved innføring av B-delen 1. januar 1983 ble kommunene pålagt å registrere alle bygningsmessige tiltak som fikk tillatelse etter innføringen, men det ble ikke satt krav til registrering av allerede eksisterende bygninger. 

Først på 90-tallet ble det satt krav til at alle eksisterende bygninger ble registrert i GAB, men da kun med bygningspunkt (koordinater), bygningstype og antall boenheter.  

1. januar 2010 overtok matrikkelloven for delingsloven og GAB ble erstattet av Matrikkelen. For GAB-registeret sin del, var den største endringen at eiendomskartet ble implementert i GAB. I tillegg ble det gjort en systematisk kvalitetsheving av G-delen. Det ble ikke gjort endringer i A- og B-delen, og det ble heller ikke satt krav i matrikkelloven til at det skal gjøres. Slik er lovkravet fremdeles. 

Vi er kjent med at noen få kommuner har kjørt egne prosjekter for å komplettere B-delen i matrikkelen i forbindelse med etablering av eiendomsskatt. Ettersom det ikke er innført eiendomsskatt her i Lørenskog, har vi heller ikke prioritert systematisk kvalitetsheving av B-delen. 

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Joachim Bredesen tlf: 474 84 935

Sigve Kristiansen   tlf: 907 73 628