Matrikkelbrev

Veiledning utlevering av matrikkelbrev

Hva er matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Matrikkelbrev inneholder opplysninger om:

 • Etablering av eiendommen - Etableringsdato, utskilt fra eiendom, bruksnavn hvis det finnes,  "matrikkelskyld" hvis det finnes.
 • Adresse(r) - Registrerte adresser på eiendommen.
 • Bygning(er) - Data om registrerte bygninger.
 • Eiendomsgrenser - Kart med eiendomsgrenser.

For eiendommer/matrikkelenheter vil det være informasjon om (listen under er ikke fullstendig):

 • hvem som eier eiendommen
 • hva slags type eiendom det er
 • hvor stor den er
 • eiendomsgrenser
 • historikk i forhold til naboeiendommer

For bygninger vil det typisk være informasjon om

 • antall etasjer
 • areal
 • antall boliger
 • boligens adresse
 • bygningstype
 • byggeår
 • det er tilbygg eller ikke
 • vann og avløp
 • heis
 • oppvarming med mer

Adresseinformasjonen vil i hovedsak handle om hvilke soner den hører til:

 • grunnkrets
 • valgkrets
 • postsone
 • kirkesogn

Vær oppmerksom på matrikkelbrevet kan inneholde feil eller mangler. Eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt. Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige, det gjelder spesielt eldre bygg.

Hva er matrikkelen og hvorfor er den så viktig?

Usikker på hva "Matrikkel" betyr for deg? Se den nye filmen fra Kartverket der vi viser deg hvor viktig det er å sjekke Matrikkelen.

 

Hvem kan bestille matrikkelbrev?

Den som er registrert i grunnboken som eier kan bestille matrikkelbrev.

Om du ikke er hjemmelshaver (eier) av eiendommen er det kun ved noen unntak du kan bestille matrikkelbrev.

Hvordan bestiller man matrikkelbrev?

Matrikkelbrev kan bestilles på www.infoland.no.

Kan du ikke bestille matrikkelbrev?

Hvis du ikke kan bestille matrikkelbrev, men ønsker matrikkelinformasjon kan du kan bestille utdrag av matrikkelinformasjon, kart og/eller koordinatfil på infoland.

Hva koster et matrikkelbrev?

Matrikkelbrev på inntil 10 sider: 175,- eks. moms.
Matrikkelbrev over 10 sider: 350,- eks. moms.

Jeg vil se hva som er tinglyst på eiendommen

Hvis du vil se hva som er tinglyst på eiendommen eller hvis du vil se et tinglyst dokument må du kontakte Tinglysingen, Statens kartverk.

Grunnboksblad og tinglyste dokumenter kan bestilles elektronisk på
kartverkets hjemmeside,  eller kartverkets matrikkelinnsynsløsning, SeEiendom.

Kartverket kan kontaktes på telefon: 3211 8000.

Hvorfor er noen eldre bygninger ufullstendig registrert i matrikkelen?

Det er dessverre slik at B-delen (bygningsdelen) i matrikkelen ikke er komplett. Det er ingen lovmessige krav til komplett matrikkel for eldre bygninger, men det er i vår interesse at den er så komplett som mulig. Vi jobber derfor kontinuerlig med kvalitetsheving. 

I årenes løp er det også gjort endringer i standard for hvordan arealene beregnes. Det fører til at det kan være avvik mellom arealer som beregnes i dag og de som er registrert i matrikkelen tidligere.  

I følge plan- og bygningsloven er det tillatt å gjennomføre enkelte tiltak uten å søke kommunen. Disse blir i liten grad rapportert, til tross for at tiltakshaver er pålagt informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt. 

Bakgrunn for føring av bygningsdelen

I delingsloven av 1980 skulle Kartverket føre et register over alle grunneiendommene, festegrunn og annet som var registrert som egne enheter i grunnbøkene hos tinglysningsmyndighetene. Registeret fikk navnet GAB, som er en forkortelse for Grunneiendom, Adresse og Bygning. Man fikk den første versjonen av GAB i 1980. Ved innføring av B-delen 1. januar 1983 ble kommunene pålagt å registrere alle bygningsmessige tiltak som fikk tillatelse etter innføringen, men det ble ikke satt krav til registrering av allerede eksisterende bygninger. 

Først på 90-tallet ble det satt krav til at alle eksisterende bygninger ble registrert i GAB, men da kun med bygningspunkt (koordinater), bygningstype og antall boenheter.  

1. januar 2010 overtok matrikkelloven for delingsloven og GAB ble erstattet av Matrikkelen. For GAB-registeret sin del, var den største endringen at eiendomskartet ble implementert i GAB. I tillegg ble det gjort en systematisk kvalitetsheving av G-delen. Det ble ikke gjort endringer i A- og B-delen, og det ble heller ikke satt krav i matrikkelloven til at det skal gjøres. Slik er lovkravet fremdeles. 

Vi er kjent med at noen få kommuner har kjørt egne prosjekter for å komplettere B-delen i matrikkelen i forbindelse med etablering av eiendomsskatt. Ettersom det ikke er innført eiendomsskatt her i Lørenskog, har vi heller ikke prioritert systematisk kvalitetsheving av B-delen. 

Hva gjør jeg hvis jeg ser at det er feil i matrikkelbrevet?

Matrikkelloven regulerer hvem som kan kreve retting av feil og mangler i matrikkelen. Den som er registrert eier av en eiendom kan kreve at kommunen retter feil. Den som krever retting må dokumentere at opplysningene som er registrert i matrikkelen er uriktige eller ufullstendige. Tilstrekkelige dokumenterte feil og mangler vil bli ført i matrikkelen. Kommunen kan avvise kravet om supplering/retting dersom vi kan dokumenterte at kravet ikke er tilstrekkelig dokumentert eller feil. 

Samtidig retter kommunen åpenbare feil og mangler kontinuerlig. Det gjelder for eksempel der eldre bygningen er registret uten boliginfo, areal osv. dersom vi har tilstrekkelig dokumentasjon i vårt byggesaksarkiv. I slike tilfeller kan kommunen supplere/rette uten at kravet er sendt inn av hjemmelshaver. 

Krav om retting må sendes skriftlig til :

postmottak@lorenskog.kommune.no

eller

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Ta gjerne kontakt med oss på geodata for veiledning, kontaktinformasjon under fanen veiledning.

Aktuelle lenker

Matrikkelloven
Matrikkelforskriften
Infoland
Kartverkets matrikkelinnsynsløsning, SeEiendom

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Joachim Bredesen tlf: 474 84 935

Sabrije Kelmendi    tlf: 907 75 842