Overtagelse av umatrikulert veigrunn

Dagens situasjon

Lørenskog kommune drifter og vedlikeholder noen veistrekninger som ikke har gårds og bruksnummer i matrikkelen, såkalt umatrikulert veigrunn.
Lørenskog kommune hevder å være eier til disse teigene som er listet opp nedenfor. Alle naboer til de aktuelle eiendomstegene er varslet.

Hva er umatrikulert veigrunn?

Umatrikulert veigrunn er ofte mindre eiendomsbiter som er oppstått ved utparsellering og deling av større eiendommer. Dette «ingenmannslandet» var det ofte ingen som tenkte på som egen eiendom, i og med at de ikke var en del av de utskilte boligeiendommene i området. Ofte var eiendomsbitene del av en atkomstvei, benyttet av eiendommene i området. De aktuelle eiendomsbitene anses som lovlig opprettet ut fra det regelverket som gjaldt da.
Fordi vi ikke vet hvem som eier disse bitene, og for å kunne registrere eiendommene i matrikkelen, er de gitt registerbetegnelsen gnr 0 bnr 0.

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig veg og jernbanegrunn

I forbindelse med innføringen av Matrikkelloven er det gitt overgangsordninger for matrikulering (tildeling av gnr/bnr og føring i kart) av slik offentlig vei- og jernbanegrunn. Overgangsordningen går ut på at eksisterende umatrikulert grunn (grunn som ikke er tildelt gnr/bnr) som brukes til offentlig vei eller jernbane, kan matrikuleres uten at det avholdes oppmålingsforretning i terrenget. Det er en forutsetning at den som hevder å være eier av enheten (veien) setter fram kravet, og at matrikuleringen er fullført innen 31.12.2012. Viser til overgangsordning for offentlig vei- og jernbanegrunn – MF § 69.

Hva gjør Lørenskog kommune?

I samsvar med MF § 69 har Lørenskog kommune fremsatt krav om eierskap til nedenfor stående kommunal veigrunnen. Eiendommene blir matrikkelført og gitt ny registerbetegnelse (gnr/bnr) med Lørenskog kommune som aktuell eier.

Om noen mener å ha rettigheter i eiendommen ber vi om tilbakemelding på dette så snart som mulig, og senest innen 14 dager, som er klagefrist på vedtaket.

Linker:
Matrikkeloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-101.html
Matrikkelforskriften
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20090626-0864.html