Konsesjon og konsesjonsfrihet

Veiledning konsesjon

Hva menes med konsesjon ved kjøp eller overdragelse av eiendom?

Konsesjon betyr her tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel tomt med hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller uskifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må du avklare konsesjonsforholdet. Dette gjelder både om du må søke om konsesjon, og om du ikke trenger å søke om konsesjon. Krav til skjema og dokumentasjon varierer.

Noen kommuner har vedtatt nedsatt konsesjonsgrense. Det gjelder ikke for Lørenskog.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon.

Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruk- natur- og friluftsområder (LNFR), er også som regel konsesjonsfritt.

Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

Erverv fra nær familie er som regel konsesjonsfritt.

I de fleste tilfellene må erverver erklære konsesjonsfrihet ved erverv av disse eiendommene.

I tillegg er det enkelte erverv som ikke krever egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Hvilke erverv krever ikke egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Ved enkelte ervervene trenger du ikke tenke på konsesjonsfrihet. Det gjelder ved erverv av:

 • bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar. Tomta kan ikke være landbrukseiendom.
 • seksjon i et eierseksjonssameie. (boligen har et snr. I matrikkelen)
 • aksjeleilighet
 • obligasjonsleilighet
 • andel i boligbyggelag
 • andel i borettslag
 • mindre arealer når det er gitt tillatelse til arealoverføring og overføringen ikke gjelder landbruksarealer.
 • grunn til offentlig vei eller jernbane dersom det er i tråd med reguleringsplan.
 • Innløsing av festerett når eiendommen er bebygd.
 • arv og direkte videresalg.
 • grunn til offentlig vei eller jernbane dersom det er i tråd med reguleringsplan.
 • når er verver er staten. 

Kart som viser hvilke eiendommer som kan erverves uten egenerklæring om konsesjonsfrihet ser du her. Eiendommer som kan overdras uten å erklære konsesjonsfrihet er merket med oransjefarget.

Når må jeg søke om konsesjon?

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema.

Regionkontor landbruk, behandler søknad om konsesjon. Regionkontor landbruk er felles landbrukskontor for Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo og de holder til i Lillestrøm. Vi anbefaler at du tar kontakt med dem hvis du ønsker veiledning.

Kontaktinformasjon til regionkontoret landbruk finner du på www.regionkontorlandbruk.no.

Hvordan egenerklære jeg konsesjonsfrihet?

Som hovedregel kan en si at disse erverv krever egenerklæring om konsesjonsfrihet:

 • Bebygd eiendom, ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Det forutsettes at det ikke gjøres bruksendringer som er i strid med plan.
 • Ubebygd fritids- eller boligtomt med eget gårds- og bruksnummer som ikke er større enn 2 dekar og som i kommuneplanen er avsatt til landbruk- natur- og friluftsområder (LNFR)
 • Ubebygd fritids- eller boligtomt med eget gårds- og bruksnummer som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
 • Ubebygd tomt med eget gårds- og bruksnummer i område som i reguleringsplan er regulert til annet enn LNFR-, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv finner du her. (grønt skjema).

Du kan ikke erklære konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens karakter og nær familie på samme skjema.

Utfylling av erklæring om konsesjonsfrihet:

Stikkord 

Beskrivelse 

Utfylling av skjema 

Informasjon om erverver og eiendom fylles ut av alle 

Informasjon om erverver 

Er det flere som erverver eiendommen sammen, må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema. 

Skjemaet returneres dersom fødselsnummer (11-siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer) ikke er utfylt. 

Punkt 1 

Skal fylles ut av alle. 

Eiendom og eierandel 

Hvilken matrikkelenhet som skal overdras og eierandel må komme klart frem.  
Hvis det ikke er utfylt, skal skjemaet returneres. 

Punkt 2 

Skal fylles ut av alle. 

Konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens karakter 

Du skal bare krysse av på ett av punktene 3 til 8.

Bebygd boligtomt  

jf. § 4 første ledd nr. 4 

Gjelder overdragelse av bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord. 

Hører det sameiepart til eiendommen, skal den forholdsmessige 

andelen av sameiepartens areal legges til totalarealet. 

Punkt 3

Begge felt må krysses av. 

Ubebygd tomt til bolig, fritidshus eller naust innenfor LNFR-område, 
jf. § 4 første ledd nr. 1   

Overdragelsen av ubebygd boligeiendom inntil 2 da som ligger innenfor LNF-området. Eiendommen må kunne utbygges med inntil 2 boenheter. 

Punkt 4 

Ubebygd tomt til bolig, fritidshus eller naust i område lagt ut til bebyggelse og anlegg,  

jf. § 4 første ledd nr. 2 

Overdragelse av ubebygd boligeiendom inntil 2 da som ikke ligger i LNF-område. Eiendommen må kunne utbygges i henhold til reguleringsplan med inntil 2 boenheter. 

Punkt 5 

Andre ubebygde tomter. 

Utenfor LNF-området. 

jf. § 4 første ledd nr. 3   

Overdragelse av ubebygd bolig- eller fritidseiendom inntil 2 da som ikke ligger i LNF-område. Eiendommen må kunne utbygges i henhold til reguleringsplan med mer enn 2 boenheter. 

Punkt 6 

Begge felt må krysses av. 

Konsesjonsfrihet på grunn av odel 

Overtakelse av odelseiendom  

jf. § 5 første ledd nr. 2   

jf. odelsloven § 2   

Overdragelsen av odelsberettiget eiendom 

Punkt 7 

A og B fylles ut dersom det er boplikt på eiendommen. 

A, C og D fylles ut hvis det er boplikt på eiendommen. 

Overdragelse av eiendom fra nær slekt 

jf. § 5 første ledd nr. 1   

 

Annen eiendom enn nevnt i felt 3 som overdras fra nær familie. 

Punkt 8 

Felt A, B og C dersom eiendommen ikke er landbrukseiendom med boplikt 

Felt A, B, D og E dersom eiendommen er landbrukseiendom med boplikt. 

Signatur skal fylles ut av alle 

Nedsatt konsesjonsgrense 

Lørenskog kommune har ikke nedsatt konsesjonsgrense 

Punkt 9 

Skal ikke fylles ut 

Signatur 

Erververs signatur. Skjemaet skal returneres dersom dette ikke er utfylt 

Punkt 10 

Skal fylles ut av alle 

Kommunen bekrefter for alle erverv 

Kommunen skal alltid undersøke om ervervet fører til ulovlig deling av driftsenhet, jf. jordlova § 12 sjette ledd. 

 

Ervervet kan ikke tinglyses hvis kommunens bekreftelse mangler. Kommunen må videre bekrefte at ervervet er konsesjonsfritt. Hvis erverver for eksempel har krysset av for 

slektskapsunntaket i punkt 8, må kommunen bekrefte at det ikke er boplikt på eiendommen og at overdrager har sitt konsesjonsforhold i orden. 

Punkt 11 

Skal fylles ut av kommunen 

 

Veileder til hvordan du fyller ut skjema finner du på side 3 og 4 i skjemaet.

Egenerklæringen sendes til kommunen for godkjenning og matrikkelføring. Den kan sendes på mail til postmottak@lorenskog.kommune.no
eller med post til Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 Lørenskog

Kommunens behandling av egenerklæring av konsesjon

Kommunen bekrefter konsesjonsfriheten hvis vilkårene er oppfylt. Videre melder kommunen dette inn elektronisk til Tinglysingen via matrikkelen. Bekreftelse på matrikkelføringen sendes til innsender av erklæringen.

Når konsesjonsforholdene er matrikkelført, kan skjøte tinglyses hos tinglysingen.

Gebyr for egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kommunen tar ikke gebyr for å bekrefte og matrikkelføre egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355

Sigve Kristiansen  tlf: 907 73 628