Konsesjon og konsesjonsfrihet

Veiledning konsesjon

Hva menes med konsesjon ved kjøp eller overdragelse av eiendom?

Konsesjon betyr her tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel tomt med hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller uskifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må du avklare konsesjonsforholdet. Dette gjelder både om du må søke om konsesjon, og om du ikke trenger å søke om konsesjon. Krav til skjema og dokumentasjon varierer.

Noen kommuner har vedtatt nedsatt konsesjonsgrense. Det gjelder ikke for Lørenskog.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon.

Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruk- natur- og friluftsområder (LNFR), er også som regel konsesjonsfritt.

Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

Erverv fra nær familie er som regel konsesjonsfritt.

I de fleste tilfellene må erverver erklære konsesjonsfrihet ved erverv av disse eiendommene.

I tillegg er det enkelte erverv som ikke krever egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Hvilke erverv krever ikke egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Ved enkelte ervervene trenger du ikke tenke på konsesjonsfrihet. Det gjelder ved erverv av:

 • bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar. Tomta kan ikke være landbrukseiendom.
 • seksjon i et eierseksjonssameie. (boligen har et snr. I matrikkelen)
 • aksjeleilighet
 • obligasjonsleilighet
 • andel i boligbyggelag
 • andel i borettslag
 • mindre arealer når det er gitt tillatelse til arealoverføring og overføringen ikke gjelder landbruksarealer.
 • grunn til offentlig vei eller jernbane dersom det er i tråd med reguleringsplan.

Kart som viser hvilke eiendommer som kan erverves uten egenerklæring om konsesjonsfrihet ser du her. Eiendommer som kan overdras uten å erklære konsesjonsfrihet er merket med oransjefarget.

Når må jeg søke om konsesjon?

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema.

Regionkontor landbruk, behandler søknad om konsesjon. Regionkontor landbruk er felles landbrukskontor for Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo og de holder til i Lillestrøm. Vi anbefaler at du tar kontakt med dem hvis du ønsker veiledning.

Kontaktinformasjon til regionkontoret landbruk finner du på www.regionkontorlandbruk.no.

Hvordan egenerklære jeg konsesjonsfrihet?

Som hovedregel kan en si at disse erverv krever egenerklæring om konsesjonsfrihet:

 • Bebygd eiendom, ikke større enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Det forutsettes at det ikke gjøres bruksendringer som er i strid med plan.
 • Ubebygd fritids- eller boligtomt med eget gårds- og bruksnummer som ikke er større enn 2 dekar og som i kommuneplanen er avsatt til landbruk- natur- og friluftsområder (LNFR)
 • Ubebygd fritids- eller boligtomt med eget gårds- og bruksnummer som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
 • Ubebygd tomt med eget gårds- og bruksnummer i område som i reguleringsplan er regulert til annet enn LNFR-, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv finner du her. (grønt skjema).

Du kan ikke erklære konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens karakter og nær familie på samme skjema.

Stikkord

Beskrivelse

Utfylling av skjema

Informasjon om erverver og eiendom fylles ut av alle

Informasjon om erverver

Er det flere som erverver eiendommen sammen, må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema.

Skjemaet returneres dersom fødselsnummer (11-siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer) ikke er utfylt.

Punkt 1

Skal fylles ut av alle.

Eiendom og eierandel

Hvilken matrikkelenhet som skal overdras og eierandel må komme klart frem.
Hvis det ikke er utfylt, skal skjemaet returneres.

Punkt 2

Skal fylles ut av alle.

Konsesjon på grunn av slektskap, ekteskap, svogerskap eller uskifte

Større landbrukseiendom fra nær familie eller ved odel

Overdragelsen av større landbrukseiendom fra nær familie eller ved odel. Eiendommen skal ha mer enn 35 da fulldyrket/overflatedyrket jord eller består av mer enn 500 da produktiv skog. Eiendommen må være beboelig, eller det må være gitt tillatelse til bolig

Punkt 3

A, B og C skal alltid fylles ut.
Konsesjonsfriheten bekreftes ved å fylle ut ett av punktene D, E eller F.

Annen eiendom som overdras fra nær familie.

Overdragelse av annen eiendom enn nevnt i punkt 3 som overdras fra nær familie eller ved odel.

Punkt 4

Felt A og B skal alltid fylles ut.
Konsesjonsfriheten bekreftes ved å fylle ut ett av punktene C eller D.

Konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens karakter

Bebygd boligtomt > 2 da

Overdragelsen av bebygd eiendom større enn 2 da, men ikke større enn 100 da og heller ikke mer enn 35 da fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Bygningen må være tatt i bruk eller gitt igangsettingstillatelse. Er bebyggelsen ubrukelig på grunn av alder og forfall, anses eiendommen som ubebygd.

Punkt 5.

Begge felt må krysses av.

Ubebygd boligtomt innenfor LNFR

Overdragelsen av ubebygd bolig- eller fritidseiendom inntil 2 da som ligger innenfor LNF-området. Eiendommen må kunne utbygges med inntil 2 boenheter.

Punkt 6

Ubebygd boligtomt

utenfor LNFR

Overdragelse av ubebygd bolig- eller fritidseiendom inntil 2 da som ikke ligger i LNF-område. Eiendommen må kunne utbygges i med inntil 2 boenheter.

Punkt 7

Andre ubebygde tomter utenfor LNFR

Overdragelse av andre ubebygd eiendom inntil 2 da som ikke ligger i LNF-område og som ikke faller under punkt 6 eller 7.

Punkt 8

Begge felt må krysses av.

Nedsatt konsesjonsgrense

Lørenskog kommune har ikke nedsatt konsesjonsgrense

Felt 9

Skal ikke fylles ut

Signatur skal fylles ut av alle

Signatur

Erververs signatur. Skjemaet skal returneres dersom dette ikke er utfylt

Felt 10

Skal fylles ut av alle

 

Veileder til hvordan du fyller ut skjema finner du på side 3 og 4 i skjemaet.

Egenerklæringen sendes til kommunen for godkjenning og matrikkelføring. Den kan sendes på mail til postmottak@lorenskog.kommune.no
eller med post til Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 Lørenskog

Kommunens behandling av egenerklæring av konsesjon

Kommunen bekrefter konsesjonsfriheten hvis vilkårene er oppfylt. Videre melder kommunen dette inn elektronisk til Tinglysingen via matrikkelen. Bekreftelse på matrikkelføringen sendes til innsender av erklæringen.

Når konsesjonsforholdene er matrikkelført, kan skjøte tinglyses hos tinglysingen.

Gebyr for egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kommunen tar ikke gebyr for å bekrefte og matrikkelføre egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355

Sigve Kristiansen  tlf: 907 73 628