Meglerpakke

Hva er meglerpakke?

Ved salg av bolig og eiendom, eller ved annet behov, kan opplysninger om bygg og eiendom bestilles gjennom å benytte en av leverandørene Lørenskog kommune har distribusjonsavtale med. Her er det snakk om ulike opplysninger om bygg og eiendom som bør være tilgjengelig ved eksempelvis salg, eller andre tiltak hvor det er viktig at disse opplysningene er innhentet.

Disse opplysningene kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter.

Vær oppmerksom på matrikkelbrevet kan inneholde feil eller mangler. Eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt. Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige, det gjelder spesielt eldre bygg. 

Hvorfor er noen eldre bygninger ufullstendig registrert i matrikkelen?

Det er dessverre slik at B-delen (bygningsdelen) i matrikkelen ikke er komplett. Det er ingen lovmessige krav til komplett matrikkel for eldre bygninger, men det er i vår interesse at den er så komplett som mulig. Vi jobber derfor kontinuerlig med kvalitetsheving. 

I årenes løp er det også gjort endringer i standard for hvordan arealene beregnes. Det fører til at det kan være avvik mellom arealer som beregnes i dag og de som er registrert i matrikkelen tidligere.  

I følge plan- og bygningsloven er det tillatt å gjennomføre enkelte tiltak uten å søke kommunen. Disse blir i liten grad rapportert, til tross for at tiltakshaver er pålagt informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt. 

Bakgrunn for føring av bygningsdelen

I delingsloven av 1980 skulle Kartverket føre et register over alle grunneiendommene, festegrunn og annet som var registrert som egne enheter i grunnbøkene hos tinglysningsmyndighetene. Registeret fikk navnet GAB, som er en forkortelse for Grunneiendom, Adresse og Bygning. Man fikk den første versjonen av GAB i 1980. Ved innføring av B-delen 1. januar 1983 ble kommunene pålagt å registrere alle bygningsmessige tiltak som fikk tillatelse etter innføringen, men det ble ikke satt krav til registrering av allerede eksisterende bygninger. 

Først på 90-tallet ble det satt krav til at alle eksisterende bygninger ble registrert i GAB, men da kun med bygningspunkt (koordinater), bygningstype og antall boenheter.  

1. januar 2010 overtok matrikkelloven for delingsloven og GAB ble erstattet av Matrikkelen. For GAB-registeret sin del, var den største endringen at eiendomskartet ble implementert i GAB. I tillegg ble det gjort en systematisk kvalitetsheving av G-delen. Det ble ikke gjort endringer i A- og B-delen, og det ble heller ikke satt krav i matrikkelloven til at det skal gjøres. Slik er lovkravet fremdeles. 

Vi er kjent med at noen få kommuner har kjørt egne prosjekter for å komplettere B-delen i matrikkelen i forbindelse med etablering av eiendomsskatt. Ettersom det ikke er innført eiendomsskatt her i Lørenskog, har vi heller ikke prioritert systematisk kvalitetsheving av B-delen. 

Bestilling

Bedrifter kan benytte alle leverandører som har integrert løsning fra Ambita eller Norkart.

Privatpersoner kan foreløpig kun bestille meglerinformasjon fra Ambita infoland.

Ambita infoland finner du her: infoland.ambita.com

Hjelp til bestilling på infoland: ambita.com/services/meglerpakken

Trenger du veiledning?

Kontaktpersoner:

Jorunn Almroth tlf: 907 82 347

Turid Elisabeth Nordahl tlf: 907 65 212