Sammenslåing av eiendommer

Beskrivelse av tjenesten
Eiendommer som ligger i samme kommune, inntil hverandre og med samme hjemmelshaver kan slås sammen til en eiendom.

Hvem kan kreve sammenslåing?
Den som er hjemmelshaver til eiendommene kan kreve dem sammenslått til en eiendom.

Hva gjør kunden
Fyller ut skjema "Krav om sammenslåing av matrikkeleneheter"
(Har eiendommen flere eiere, må alle underskrive søknaden.)

Med kravet / søknaden skal følge:
• Kart over grenser for de eiendommer det gjelder
• Bekreftelse på at eier til en eventuell bruksrett er varslet
• Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

Sammenslåingen kan ikke gjennomføres dersom det fører til prioritetskollisjon
mellom panthaverne.
 
Kunden sjekker med Tinglysningen at betingelser for sammenføying er tilstede. (Heftelser må slettes) Eies eiendommen av et selskap (firma) må gyldig firmaattest vedlegges sammen med søknaden.

Hva gjør kommunen
Kontrollerer skjema og attester og oversender sammenføyings- søknaden til tinglysningsmyndigheten. Når tinglysningen har godkjent sammenslåingen, får kommunen melding om dette og fullfører matrikkelføringen. Det blir skrevet ut et matrikkelbrev som sendes søker.

Dokumentasjon
Tinglyst sammenføyingsbegjæring sendes søker.

Avgifter/Gebyrer
Ingen.

Hjemmel
§ 18. Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar.
Matrikkelforskriften § 43.

Avgjøres av
Tinglysningsmyndigheten - Tinglysingen-Statens kartverk

Klage
Enkeltvedtak etter matrikkeloven kan påklages iht. § 46 i matrikkelloven.

Behandlingstid
Ca. 1 uke.

Skjema/Blankett
Krav om sammenslåing av matrikkeleneheter (PDF, 997 kB)