Arealoverføring

Veiledning arealoverføring

Hva er arealoverføring?

Kommunen kan justere en grense mellom to eiendommer ved grensejustering dersom det er snakk om overføring av små arealer. Når arealet som skal overføres er for stort til at det kan grensejusteres, kan det som oftest overføres med arealoverføring. Arealoverføringen skal tinglyses.

Ved arealoverføring blir det ikke opprettet eget registernummer (gårds- og bruksnummer) på tilleggsarealet. Arealet får altså samme gårds- og bruksnummer som mottakende eiendom. Ved tinglysing skal alle rettighetshavere/panthavere på avgivende eiendom samtykke i arealoverføringen. Videre skal de involverte partene fylle ut en «erklæring om arealoverføring» som kommunen skal sende til tinglysing. Denne erklæringen fungerer som et skjøte for det overførte arealet. I noen tilfeller kan det være tinglyst så mange heftelse på avgivende eiendom at det er mest hensiktsmessig å opprette tilleggsarealet som egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke om arealoverføring?

For å søke må du være registrert hjemmelshaver på en av de involverte eiendommene. Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom.
Stat, statsforetak, fylkeskommunen eller kommunen kan også søke om arealoverføring når grunnen er tilegnet offentlig vei- eller jernbaneforetak.

Hvis du sitter i uskiftet bo, må eiendommen overdras før arealoverføringen kan gjennomføres. Unntaket er hvis boet er et offentlig skifte. Bekreftet skifteattest må i så fall leveres med søknaden.

Hvordan søker du?

Arealoverføring er et søknadspliktig tiltak på linje med opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, og det skal gis tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og i noen tilfeller også etter jordlovens bestemmelser.

Disse dokumentene skal følge med søknaden:

 • Søknadsskjema
  Du må ikke ha ansvarsrett for å kunne søke om arealoverføring.
  Skjema for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett finner du her.
 • Erklæring om arealoverføring – 2 originale eksemplarer
  Du må sende inn to originale eksemplarer av «Erklæring om arealoverføring».
  Skjemaet finner du her.
 • Nabovarsel
  Arealoverføringen må nabovarsles. Dersom man er kjent med andre rettighetshavere enn naboer/gjenboere bør de også varsles. Mer utfyllende informasjon om nabovarsel finner du her.
  Naboliste kan du bestille på Infoland, Infoland finner du her, eller ved å møte opp hos RBG på Rådhuset. Husk legitimasjon og avtale.
  Skjema for nabovarsel finner du her.
  Skjema for opplysninger gitt i nabovarsel finner du her.
  Skjema for kvittering for nabovarsel finner du her
  Hvis du får merknad til nabovarselet må merknaden og svar på merknaden leveres med søknaden.
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. Den må signeres på side 2 av hjemmelshaver(e). Hvis eiendommen eies i sameie må alle sameieparter signere.
  Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.                                                                    Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.
 • Situasjonskart
  På situasjonskartet skal arealoverføringen tegnes inn. Ny delelinje skal være målsatt slik at grenseforløpet kan merkes i marka. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år.
  Situasjonskart kan du bestille gratis her.
 • Eventuelt pantefrafall eller prioritet ved fradeling fra flere eiendommer
  Ved fradeling fra flere grunneiendommer må det tinglyses pantefrafall om pant for den nye eiendommen hvis det hefter pant i de avgivende eiendommene. Panthaver sender pantefrafallet direkte til tinglysingsmyndigheten i forkant av fradelingen. Om det er heftet pant på eiendommene kan du se ved å velge «vis grunnboken» på seeiendom.

       Mer informasjon hos Kartverket: Pantefrafall og prioritering av pant

Kommunens saksbehandling

Kommunen skal behandle søknaden innen 12 uker. Dersom det er mangler i søknaden stopper fristen fra du får beskjed om mangler til søknaden er fullstendig. Når arealoverføringen er godkjent sender saksbehandler saken videre til oppmåling hos geodata. Oppmålingsforretning skal holdes innen 16 uker etter tillatelsen er gitt. Fristen løper ikke i perioden 1.desember til 1. april pga. vintertid.  Arealoverføringen er gjennomført når oppmålingsforretningen er holdt og den er matrikkelført og tinglyst.
Når arealoverføringen er avsluttet får dere tilsendt de tinglyste dokumentene, oppdatert matrikkelbrev og oppdatert grunnboksutskrift.

Hvordan fastsettes grensene?

Når man har fått godkjent arealoverføringen skal grensene fastsettes i oppmålingsforretning og disse skal matrikkelføres før arealoverføringen kan tinglyses.

Berørte parter varsles og gis mulighet til å påvise eksisterende grenser og grenser for tilleggsarealet. Disse merkes, måles og registreres i matrikkelen. Til slutt sendes saken til tinglysing. Når saken er fullført får alle berørte parter tilsendt nytt matrikkelbrev over sin eiendom.

Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.

Atkomst og veirett under arealoverføring

Påvirker arealoverføring atkomst og veirett for eiendommene som er med i arealoverføring må det passes på at eiendommene har lovlig atkomst til offentlig vei etter arealoverføringen. Det er lagt med et skriv som beskriver dette nærmere:

Atkomst og veirett (PDF, 97 kB)

Hva koster det?

Når arealoverføringen er godkjent, sender kommunen ut faktura for:

 • Saksbehandling
 • Oppmålingsforretning
 • Tinglysing og dokumentavgift
 • Matrikkelbrev.

De kommunale gebyrene er i henhold til gjeldende gebyrregulativ og finner dem her:

 
Gebyr for tinglysning er statlig avgift og du finner informasjon hos Kartverket:
 

Dersom kommunen bruker mer enn 12 uker på å behandle søknaden, avkortes saksbehandlingsgebyret med 25% per påbegynt uke. Merk det gjelder ikke selve oppmålingsforretningen, der er det egne frister.
 

Eksempel på gebyrer for 2021 ved en arealoverføring av grunneiendom:

 • Punkt 1 i gebyrregulativ
  • Saksbehandling av søknad: 13 860 kroner
 • Punkt 7 i gebyrregulativ
  • Oppmalingsforretning: 13 860 kroner
 • Tinglysning og dokumentavgift
  • 1 papir til tinglysning: 585 kroner
  • Dokumentavgift er som hovedregel 2,5 % av markedsverdi av arealet som blir arealoverført.
 • Punkt 17 i gebyrregulativ
  • 2 matrikkelbrev: 2 x 175 kroner 
Hvor sendes søknaden?

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Den kan også leveres til Lørenskog kommunes postmottak på Rådhuset, Hasselveien 6.

Hvordan kan jeg se status på saken?
 1. For å se om saken din er registret inn kan du se i kommunens postliste her. 

 2. Etter oppmålingsforretning/kontorforretningen, kan du ved å se på kommunens kartportal Kommunekart, se om arealoverføringen er ført inn i matrikkelen (eiendomskartet). 

 3. For å se status om den nye eiendommen er tinglyst, kan du trykke på eiendomsinfo i Kommunens kartportal eller gå direkte inn på Kartverkets nettside seeiendom  og søke opp eiendommen for å følge med på status på arealoverføringen.

Klage

En kan klage på vedtak om arealoverføringen og matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket.
Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Viken.

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen    tlf.nr: 907 73 628

Elisabeth Bråthen   tlf.nr: 902 05 355