Deling av anleggseiendom

Hva er en anleggseiendom?

En anleggseiendom er en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd og skilt ut som en egen eiendom. En anleggseiendom kan også beskrives som en volumeiendom. Dette kan typisk være en garasjekjeller eller en tunell. Anleggseiendommen strekker seg inn over eller under en annen eiendom. 

Se eksempler under: 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Hvem kan søke om deling?

I hovedsak er det hjemmelshaver som kan søke om fradeling. 

Dersom eiendommen eies i sameie, altså at det er flere eiere, må alle sameierparter signere på søknad og rekvisisjon (s.2). 

Hvis det foreligger tilstrekkelig fullmakt kan den som har fullmakten søke fradeling på vegne av hjemmelshaver. Mer informasjon om fullmakt og hvordan en fullmakt kan se ut finner du på Kartverket

Hva er forutsetningene for å kunne søke/opprette en anleggseiendom?
 1. Det må være gitt igangsettingstillatelse til å bygge konstruksjonen/bygningen.  

 1. Det må være gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven til å kunne opprette eiendommen. 

 1. Spesielle krav for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkellova § 11 og § 29. Vilkårene er blant annet: 

 • Bygningsdel/konstruksjonen skal være en selvstendig enhet klart, varig og funksjonelt skilt fra de eiendommene den blir skilt ut fra. 
 • Den kan bare opprettes dersom den strekker seg inn over eller under en annen eiendom og den kan bare opprettes dersom den kan utnyttes som et selvstendig formål. 
 • Anleggseiendom i undergrunnen skal beskrives som et lukket volum. 
 • Eiendommer som ligger over eller under anleggseiendommen skal fremdeles kunne utnyttes til et selvstendig formål.  
 • Eiendomsgrensene til anleggseiendommen skal svare til de fysiske grensene til enheten. Når det er anleggseiendom under grunnen, må det også vurderes om det er nødvendig med en sikkerhetssone.  
Hvordan søker du om fradeling av anleggseiendom?

Fradeling behandles som enkle tiltak etter plan- og bygningsloven. Disse dokumentene skal følge med en delesøknad: 

 • Søknadsskjema 
  Du må ikke ha ansvarsrett for å kunne søke om fradeling, men det er begrenset hvem som skal søke om fradeling, se egen fane. Utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt må oppgis. 
  Skjema for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett finner du her

 • Nabovarsel 
  Fradelingen må nabovarsles. Dersom man er kjent med andre rettighetshavere enn naboer/gjenboere bør de også varsels. Mer utfyllende informasjon om nabovarsel finner du her. 
  Naboliste kan man få tilsendt ved å bestille på Infoland, Infoland finner du her, eller ved å møte opp hos RBG på Rådhuset. Husk legitimasjon og avtale.  
  Skjema for nabovarsel finner du her
  Skjema for opplysninger gitt i nabovarsel finner du her
  Skjema for kvittering for nabovarsel finner du her 
  Hvis du får merknad til nabovarselet må merknaden og svar på merknaden leveres med søknaden. 

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. Den må signeres på side 2 av hjemmelshaver(e). Her kan du krysse av om du søker om utsatt oppmålingsforretning. Husk i så fall at det må grunngis. 
  Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her

 • Situasjonskart 
  Situasjonskartet skal vise eksisterende eiendom og hvor grensene til den nye anleggseiendommen vil gå. I noen tilfeller kan det kreves utomhusplan, eks. i forbindelse med adkomstareal. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år. Situasjonskart kan du bestille gratis her

 • Plantegning 
  Plantegning basert på tillatelse fra relevant byggesak. Tegningen skal det være skissert hvor ønsket eiendomsgrense skal gå. Det må vises tydelig om det for eksempel grensa for eksempel går i ytterkant eller senter vegg. 

 • Snittegning
  Snittegning basert på tillatelse fra relevant byggesak. Tegningen skal det være skissert hvor ønsket eiendomsgrense skal gå. Det må vises tydelig om grensa for eksempel går i overkant betongdekke eller for eksempel 1 meter under underkant betongdekke. 

 • Koordinater 
  Anleggseiendommen må angis som et volum med nord-, øst- og høydekoordinater. De må være i koordinatsystemet EUREF89 UTM sone 32, høydesystem NN2000. SOSI-, KOF-, eller DXF-fil. Det skal kun leveres koordinater/data som er relevant for saken. Andre data/koordinater skal fjernes.  Alle koordinater for avgrensingen av volumet må være med.  For eksempel om det er sprang i høydene, må avgrensingen være tydelig koordinatsatt. Om det er mer oversiktlig kan det leveres en fil for bunnhøyder og en fil for topphøyder.

 • Eventuell nærmere grensebeskrivelse
  Dersom det ikke kommer entydig frem i plan- og snittegninger og det er omtrent samme plassering på alle punktene må det være en nærmere beskrivelse av ønskede eiendomsgrenser. Beskrivelsen må vise konkret hvor det enkelte punkt er plassert. Som for eksempel yttervegg, senter vegg, 1 meter fra ytterkant vegg, underkant tak, overkant tak, underkant betongdekke, osv.  Dette kan for eksempel skrives inn i en liste med beskrivelse for de enkelte punktene. Dersom det er sprang i bunn eller topphøyden til eiendommen må det også tydeliggjøres. Det kan for eksempel tydeliggjøres i en plantegning eller et kart.
 • Erklæringer som skal tinglyses (2 eksemplarer) 

  Hvis gjenværende eller ny eiendom må sikres rettigheter over annen manns grunn frem til offentlig vann- og avløpsledning eller veg må avtalen/erklæringen leveres med søknaden. Det kan også være nødvendig å tinglyse andre avtaler for å sikre at ny og gjenværende eiendom er selvstendig. Erklæringen tinglyses samtidig med opprettelse av eiendom.  

  Som veiledning utarbeider gjerne saksbehandler forslag/mal til erklæring.  

  Om det er krav for tillatelse må erklæringen inneholde teksten: «Heftelsene kan ikke avlyses uten samtykke fra Geodataseksjonen i Lørenskog kommune, org. nr. 842566142.» 

 • Kopi av eventuelle avtaler/erklæringer relevante for søknaden 
  Dersom eiendommen har rettigheter over andre eiendommer, som vei-, vann-, eller avløpsrettigheter, vedlegges kopi av avtalen/erklæringen med referanse til dokumentnummer for det tinglyste dokumentet. Eksempel på referanse 2017/123-1/200. 

 • Eventuelt samtykke fra urådighetshaver (1 eksemplar)
  Dersom det er tinglyst urådighet på eiendommen, må det følge med originalt samtykke fra urådighetshaver. Grunnboksblad kan hentes gratis fra seeiendom.

 • Eventuelt pantefrafall eller prioritet ved fradeling fra flere eiendommer
  Ved fradeling fra flere grunneiendommer må det tinglyses pantefrafall om pant for den nye eiendommen hvis det hefter pant i de avgivende eiendommene. Panthaver sender pantefrafallet direkte til tinglysingsmyndigheten i forkant av fradelingen. Om det er heftet pant på eiendommene kan du se ved å velge «vis grunnboken» på seeiendom.

        Mer informasjon hos Kartverket: Pantefrafall og prioritering av pant  

 • Eierandel ved fradeling fra flere eiendommer  

  Dersom anleggseiendommen deles fra flere eiendommer med ulike eiere, må det angis eierbrøk etter fradelingen. Eierbrøk må tilsvare verdien av arealet som avgis og bør tilsvare arealet avgitt fra de avgivende eiendommene.   

 • Annen informasjon relevant for saken 
  Eventuell avtale/rettsgrunnlag som gir rett til oppføring av bygningen/konstruksjonen som skal omfatte anleggseiendommen. 

Atkomst og veirett i forbindelse med fradeling

Informasjon finnes i denne PDF: 

Atkomst og veirett (PDF, 97 kB) 

Hvor sendes søknaden?

e-post:  postmottak@lorenskog.kommune.no

tradisjonell post:             

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Søknad kan også leveres til Lørenskog kommunes postmottak på Rådhuset, Hasselveien 6.

Hvordan fastsettes grensene?

Når man har fått godkjent fradelingen skal grensene fastsettes i oppmålingsforretning og disse skal matrikkelføres og fradelingen kan tinglyses. 

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og fremlagte dokumenter, og ellers bringe frem opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuell tinglysing. 

 • Kontorforretning 
  Normalt gjennomføres oppmålingsforretning uten oppmøte i marka for nye anleggseiendommer.  Kontorforretning er oppmålingsforretningen der grensene blir satt ut ifra innsendte koordinater. På kontorforretningen blir det vist frem et kart som forteller hvordan de nye grensene blir, går gjennom rettigheter knyttet til berørte eiendommer og fører protokoll over forretningen. Hjemmelshaver (rekvirent) og berørte naboer blir varslet og får muligheten til å møte til et å møte til et avtalt sted og tidspunkt. Dersom vi ser det nødvendig eller noen av partene krever det skal saken gjennomføres med oppmøte i marka.  

 • Tradisjonell oppmålingsforretning 
  Dersom vi ser det nødvendig eller noen av partene krever det skal grenseforløpet fastsettes ved tradisjonell oppmålingsforretning i marka. På oppmålingsforretningen blir man enige om grensene og disse måles inn. Det føres det protokoll på forretningen. Det er disse grensene som matrikkelføres. 

Når forretningen er holdt matrikkelføres denne og fradelingen sendes til tinglysing. 

Hvordan er saksgangen?
 1. Delesak kommer inn til kommunen og den registreres i sakssystemet og gis et saksnummer.  Om saken din er registrert inn kan du se i kommunens postliste her. 

 1. Geodataavdelingen behandler søknaden om fradeling og sender faktura for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 1. Dersom det ikke er levert ved tillatelse søknaden kan utarbeider forslag/mal til eventuelle erklæringer som kreves som en del av veiledningen.  

 1. Minst to uker før kaller landmåler kaller inn aktuelle parter til oppmålingsforretning/kontorforretning. 

 1. Landmåler avholder kontorforretning og utarbeider protokoll fra forretningen. Dersom det er nødvendig eller noen av partene krever vil den holdes som tradisjonell oppmålingsforretning i marka.  

 1.  Protokollen sendes til kontroll for matrikkelføring. 

 1. Fradelingen sendes sammen med eventuelle erklæringer og samtykker til tinglysing. 

 1. Når fradelingen er tinglyst sender kommunen de tinglyste dokumentene samt matrikkelbrev på fradelt parsell og gjenværende  del til hjemmelshaver. Andre berørte parter som har fått endringer på eiendommen sin bli også varslet om føring i matrikkelen. 

 1. Saken avsluttes. 

Se også kommunens saksbehandlingsfrister under. 

Kommunens saksbehandlingsfrister

Kommunen skal behandle søknaden innen 12 uker. Dersom det er mangler i søknaden stopper fristen fra du får beskjed om mangler til søknaden er fullstendig.  

Oppmålingsforretning skal holdes innen 16 uker etter tillatelsen er gitt. Fristen løper ikke i perioden 1.desember til 1. april pga. av vintertid. Fristen løper heller ikke dersom det er mangler i rekvisisjonen. Fradelingen er gjennomført når oppmålingsforretningen er holdt og den er matrikkelført og tinglyst. 

Når fradelingen er avsluttet får dere tilsendt de tinglyste dokumentene, oppdatert matrikkelbrev og oppdatert grunnboksutskrift. 

Hva koster det?

Når fradelingen er godkjent, sender kommunen ut faktura for: 

 • Saksbehandling 

 • Oppmålingsforretning 

 • Matrikkelbrev 

 • Tinglysing 

Gebyrer for oppmåling og matrikkelbrev ligger under gebyrregulativer for geodata. Gebyr for tinglysning er statlig avgift og du finner informasjon hos Kartverket: Gebyr for tinglysning 

Gebyrregulativene for kommunen kan du finne her: 

Gebyrregulativ 2021 for geodata 

Klage

En kan klage på vedtak om fradeling og matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket. 
Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Trenger du veiledning?

Når søknaden er godkjent vil Geodata gjennomfører fradelingen med oppmålingsforretning, matrikkelføring og tinglysing. For veiledning av gjennomføringen kan du ta kontakt med geodataavdelingen:.

Kontaktpersoner geodata:

Sigve Kristiansen   tlf: 907 73 628

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355

Dersom du har spørsmål til oss kan du sende en e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no merket geodata i emnefeltet. 

Hvordan kan jeg se status på saken?
 1. For å se om saken din er registret inn kan du se i kommunens postliste her. 

 2. Etter oppmålingsforretning/kontorforretningen, kan du ved å se på kommunens kartportal Kommunekart, se om anleggseiendommen er ført inn i matrikkelen (eiendomskartet). 

 3. For å se status om den nye eiendommen er tinglyst, kan du trykke på eiendomsinfo i Kommunens kartportal eller gå direkte inn på Kartverkets nettside seeiendom  og søke opp eiendommen for å følge med på status om fradelingen av anleggseiendommen.