Deling av eiendom/fradele

Veiledning fradeling

Hva vil det si å fradele eller dele en eiendom/tomt?

En ny eiendom blir til når noen vil dele fra en tomt fra en eller flere eiendommer.

Den nye tomten blir opprettet som en selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.

Hvem kan søke om deling?

I hovedsak er det hjemmelshaver som kan søke om fradeling. Dersom eiendommen eies i sameie, altså at det er flere eiere, må alle sameierparter signere på søknad og rekvisisjon (s.2). Hvis det foreligger tilstrekkelig fullmakt kan den som har fullmakten søke fradeling på vegne av hjemmelshaver. Mer informasjon om fullmakt og hvordan en fullmakt kan se ut finner du på Kartverket.

Hvordan foregår en delesak
 1. Delesak kommer inn til kommunen og den registreres i sakssystemet og gis et saksnummer.Om saken din er registrert inn kan du se i kommunens postliste her.
 2. Byggesaksavdelingen behandler søknaden om fradeling og sender faktura for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 3. Når delingstillatelse er gitt sender byggesaksavdelingen saken videre til geodataavdelingen for gjennomføring.
 4. Geodataavdelingen utarbeider eventuelle erklæringer som kreves i delingstillatelsen og sender de til søker for gjennomsyn og signering.
 5. Hvis det er søkt om utsatt oppmålingsforretning vurderer geodataavdelingen og søknaden kan godkjennes. Vedtak om utsatt oppmålingsforretning sendes til søker og eventuelt også hjemmelshaver.
 6. Hvis saken kan gjennomføres med utsatt oppmålingsforretning matrikkelføres og tinglyses fradelingen. Eventuelle erklæringer som er krevd i delingstillatelsen skal legges ved til tinglysing.
 7. Geodataavdelingen sender bestilling av oppmålingsforretning til TerraTec som bistår kommunen med å gjennomføre oppmålingsforretning
 8. Landmåler kaller inn aktuelle parter til oppmålingsforretning.
 9. Landmåler avholder oppmålingsforretning og utarbeider protokoll fra forretningen.
 10.  Protokollen sendes til kommunen for matrikkelføring.
 11. Fradelingen sendes sammen med eventuelle erklæringer og samtykker til tinglysing.
 12. Når fradelingen er tinglyst sender kommunen de tinglyste dokumentene samt matrikkelbrev på fradelt parsell og gjenværende  del til hjemmelshaver. Andre berørte parter som har fått endringer på eiendommen sin bli også varslet om føring i matrikkelen.
 13. Saken avsluttes.
Hvordan søker du?

Fradeling behandles som enkle tiltak etter plan- og bygningsloven. Disse dokumentene skal følge med en delesøknad:

 • Søknadsskjema
  Du må ikke ha ansvarsrett for å kunne søke om fradeling, men det er begrenset hvem som skal søke om fradeling. Se eget avsnitt. Utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt må oppgis.
  Skjema for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett finner du her.
 • Nabovarsel
  Fradelingen må nabovarsel. Dersom man er kjent med andre rettighetshavere enn naboer/gjenboere bør de også varsels. Mer utfyllende informasjon om nabovarsel finner du her.
  Naboliste kan man få tilsendt ved å bestille på Infoland, Infoland finner du her, eller ved å møte opp hos RBG på Rådhuset. Husk legitimasjon og avtale. 
  Skjema for nabovarsel finner du her.
  Skjema for opplysninger gitt i nabovarsel finner du her.
  Skjema for kvittering for nabovarsel finner du her
  Hvis du får merknad til nabovarselet må merknaden og svar på merknaden leveres med søknaden.
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. Den må signeres på side 2 av hjemmelshaver(e). Her kan du krysse av om du søker om utsatt oppmålingsforretning. Husk i så fall at det må grunngis.
  Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.
 • Situasjonskart
  Situasjonskartet skal være over eiendommen med ny delelinje,  og eventuelt utomhusplan. Ny delelinje skal være målsatt slik at grenseforløpet kan merkes i marka. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år. Situasjonskart kan du bestille gratis her.
 • Eventuelle koordinater
  Hvis du fradeler anleggseiendom eller hvis du søker om utsatt oppmålingsforretning må du levere med koordinater på delelinjen. Det skal kun leveres koordinater/data som er relevant for saken. Andre data/koordinater skal fjernes. Koordinater skal leveres i KOF, dxf eller SOSI-format med planlagte/ønskede eiendomsgrenser. Andre data/koordinater skal fjernes.
 • Erklæringer som skal tinglyses (2 eksemplarer) 

  Hvis gjenværende eller ny eiendom må sikres rettigheter over annen manns grunn frem til offentlig vann- og avløpsledning eller veg må avtalen/erklæringen leveres med søknaden. Det kan også være nødvendig å tinglyse andre avtaler for å sikre at ny og gjenværende eiendom er selvstendig. Erklæringen tinglyses samtidig med opprettelse av eiendom.  

  Som veiledning utarbeider gjerne saksbehandler forslag/mal til erklæring.  

  Om det er krav for tillatelse må erklæringen inneholde teksten: «Heftelsene kan ikke avlyses uten samtykke fra Geodataseksjonen i Lørenskog kommune, org. nr. 842566142.» 

 • Kopi av eventuelle avtaler/erklæringer relevante for søknaden 
  Dersom eiendommen har rettigheter over andre eiendommer, som vei-, vann-, eller avløpsrettigheter, vedlegges kopi av avtalen/erklæringen med referanse til dokumentnummer for det tinglyste dokumentet. Eksempel på referanse 2017/123-1/200. 

 • Eventuelt samtykke fra urådighetshaver (1 eksemplar)
  Dersom det er tinglyst urådighet på eiendommen, må det følge med originalt samtykke fra urådighetshaver. Grunnboksblad kan hentes gratis fra seeiendom.

 • Eventuelt pantefrafall eller prioritet ved fradeling fra flere eiendommer
  Ved fradeling fra flere grunneiendommer må det tinglyses pantefrafall om pant for den nye eiendommen hvis det hefter pant i de avgivende eiendommene. Panthaver sender pantefrafallet direkte til tinglysingsmyndigheten i forkant av fradelingen. Om det er heftet pant på eiendommene kan du se ved å velge «vis grunnboken» på seeiendom. Mer informasjon hos Kartverket: Pantefrafall og prioritering av pant  

 • Avklaring av eventuelt andre forhold
  Hvis eiendommen er utsatt for støy, flom eller andre forhold må du beskrive hvordan du kan løse det.
Atkomst og veirett i forbindelse med fradeling

Informasjon finnes i denne PDF:

Atkomst og veirett (PDF, 97 kB)

Kommunens saksbehandling

Kommunen skal behandle søknaden innen 12 uker. Dersom det er mangler i søknaden stopper fristen fra du får beskjed om mangler til søknaden er fullstendig. Når fradelingen er godkjent sender saksbehandler saken videre til oppmåling hos geodata. 

Oppmålingsforretning skal holdes innen 16 uker etter tillatelsen er gitt. Fristen løper ikke i perioden 1.desember til 1. april pga. av vintertid. Fristen løper heller ikke dersom det er mangler i rekvisisjonen. Fradelingen er gjennomført når oppmålingsforretningen er holdt og den er matrikkelført og tinglyst.
Når fradelingen er avsluttet får dere tilsendt de tinglyste dokumentene, oppdatert matrikkelbrev og oppdatert grunnboksutskrift.

Hvis fradelingen er søkt med utsatt oppmålingsforretning matrikkelføres og tinglyses fradelingen innen 16 uker etter at tillatelse til fradeling er gitt, og oppmålingsforretning holdes innen to år.

Hvordan fastsettes grensene?

Når man har fått godkjent fradelingen skal grensene fastsettes i oppmålingsforretning og disse skal matrikkelføres og fradelingen kan tinglyses.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og fremlagte dokumenter, og ellers bringe frem opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuell tinglysing

 • Tradisjonell oppmålingsforretning
  Grenseforløpet fastsettes ved oppmålingsforretning. Når man har fått godkjent fradelingen sendes saken til landmåler for å gjennomføre oppmålingsforretning. Landmåler kaller da inn alle partene til oppmålingsforretning ute i marka. På oppmålingsforretningen blir man enige om grensene og disse måles inn. Det føres det protokoll på forretningen. Det er disse grensene som matrikkelføres.
 • Utsatt oppmålingsforretning
  I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at grensene måles og merkes senere. Da kan det være aktuelt med utsatt oppmålingsforretning. Da matrikkelføres fradelingen ut fra koordinater innsendt av søker, så holdes det oppmålingsforretning innen to år hvor grensene merkes og protokollføres. Det er søker som må søke om at fradelingen gjennomføres med utsatt oppmålingsforretning. Søknaden må være grunngitt. Det er presisert i forarbeidene at det å «ikke ha tid» ikke er tilstrekkelig grunn for ikke å avholde oppmålingsforretning. Derimot er det særlig aktuelt der det er hensiktsmessig at grensene først blir nøyaktig fastsatt når området er ferdig opparbeidet med veger osv.
  Kommunen fatter vedtak på om fradelingen kan gjennomføres med utsatt oppmålingsforretning.
 • Kontorforretning
  Noen få forretninger kan gjennomføres med kontorforretning,- forretning uten oppmøte i marka. Det er svært sjelden at det kan benyttes på fradeling. Unntaket er stort sett der hvor hele teiger fradeles og disse er koordinatfestet ved tidligere forretninger. Kommunen avgjør om forretningen kan gjennomføres med kontorforretning.

Når forretningen er holdt matrikkelføres denne og fradelingen sendes til tinglysing.

Hva koster det?

Når fradelingen er godkjent, sender kommunen ut faktura for:

 • Saksbehandling
 • Oppmålingsforretning
 • Matrikkelbrev
 • Tinglysing

Det er byggesak som behandler søknaden om fradeling og gebyrer for søknaden ligger under gebyrregulativet for byggesak. Gebyrer for oppmåling og matrikkelbrev ligger under gebyrregulativer for geodata. Gebyr for tinglysning er statlig avgift og du finner informasjon hos Kartverket: Gebyr for tinglysning

Gebyrregulativene for kommunen kan du finne her:

Gebyrregulativ 2021 for byggesak

Gebyrregulativ 2021 for geodata

Hvor sendes søknaden?

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Evt. postmottak@lorenskog.kommune.no dersom søknaden ikke krever originale dokumenter.

Hvordan kan jeg se status på saken?
 1. For å se om saken din er registret inn kan du se i kommunens postliste her. 

 2. Etter oppmålingsforretning/kontorforretningen, kan du ved å se på kommunens kartportal Kommunekart, se om fradelingen er ført inn i matrikkelen (eiendomskartet). 

 3. For å se status om den nye eiendommen er tinglyst, kan du trykke på eiendomsinfo i Kommunens kartportal eller gå direkte inn på Kartverkets nettside seeiendom  og søke opp eiendommen for å følge med på status om fradelingen av eiendommen.

Klage

En kan klage på vedtak om fradeling og matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket.
Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Viken.

Trenger du veiledning

Byggesaksavdelingen behandler søknaden om fradeling. For veiledning om søknaden kan du ta kontakt med byggesak.

Telefon byggesak er: 6793 4250 og velger tastevalg 1.

 

Når søknaden er godkjent vil Geodata gjennomfører fradelingen med oppmålingsforretning, matrikkelføring og tinglysing. For veiledning av gjennomføringen kan du ta kontakt med geodataavdelingen:.

Kontaktpersoner geodata:

Sigve Kristiansen    tlf: 907 73 628

Elisabeth Bråthen   tlf: 902 05 355