Grensejustering

Veiledning grensejustering

Hva er grensejustering?

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Grensejustering tinglyses ikke, og det trengs ikke samtykke fra panthaver.

Hvem kan søke om grensejustering?

I hovedsak er det hjemmelshaver som kan søke om grensejustering. Dersom eiendommen eies i sameie, altså at det er flere hjemmelshavere, må alle sameierparter signere på rekvisisjon (s.2).

Unntak til hovedregelen finner du i matrikkelloven §9.

Hvis du sitter i uskiftet bo, må eiendommen overdras før grensejusteringen kan gjennomføres. Unntaket er hvis boet er et offentlig skifte. Bekreftet skifteattest må i så fall leveres med rekvisisjonen.

Kriterier for grensejustering
 • Alle involverte må samtykke
  Hjemmelshavere av begge eiendommene må samtykke til grensejusteringen.
 • Felles grense
  Grensejustering må gjelde eksisterende felles grense.
 • Må ikke endres mer en 5%
  Arealet på de involverte eiendommene må ikke endres mer en 5% som følge av grensejusteringen. Den minste av eiendommene legger dermed føringer for hvor stort arealet kan være.
 • Kan maksimalt utgjøre 500 m2
  En grensejustering kan maksimalt utgjøre 500 m2, selv om dette skulle utgjøre mindre enn 5 % av en eiendom.
 • Verdien ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (1G)
  Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp,- kr. 99.858 fra 01.05.2019 se oversikt her.
 • Totalt 5% etter 1.1.2010.
  Hvis det gjennomføres flere grensejusteringer på en og samme eiendom, legges tidligere grensejusteringer inn som en del av beregningsgrunnlaget. Dette gjelder grensejusteringer gjennomført etter 01.01.2010. Hvis totalen overstiger 5 % må saken gjennomføres som en «Arealoverføring».
 • Inntil 20% ved makeskifte
  Hvis begge eiendommene både får og avgir areal til hverandre, kan ingen av eiendommene avgi eller motta mer enn 20 % av sitt totale areal.
 • Arealer regulert til samme formål.
  Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (For eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Hvis kriteriene for grensejustering ikke er innfridd kan som oftest justeringen gjennomføres som en «Arealoverføring».

Hvordan søker du?

Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Disse dokumentene skal følge med et krav om grensejustering

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. Den må signeres på side 2 av hjemmelshaver(e) av de involverte eiendommene. 
  Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her. Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.
 • Situasjonskart
  På situasjonskartet skal grensejusteringen tegnes inn. Ny delelinje skal være målsatt slik at grenseforløpet kan merkes i marka. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år.
  Situasjonskart kan du bestille gratis her.
 • Arealregnskap
  Arealregnskap for involverte matrikkelenheter og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer.
 • Verdianslag
  Verdianslag for involverte matrikkelenheter.
Kommunens saksbehandling

Hvis justeringen i etter kriteriene kan det rekvireres oppmålingsforretning direkte.

Kommunen skal fullføre grensejusteringen med oppmålingsforretning og matrikkelføring innen 16 uker så sant ikke annet er avtalt. Dersom det er mangler i kravet stopper fristen fra du får beskjed om mangler til søknaden er fullstendig. Fristen løper ikke i perioden 1.desember til 1. april pga. vintertid.

Grensejusteringen er gjennomført når oppmålingsforretningen er holdt og den er matrikkelført. Når saken er fullført får alle berørte parter tilsendt nytt matrikkelbrev over sin eiendom.

Hvordan fastsettes grensene?

Berørte parter varsles og gis mulighet til å påvise eksisterende grenser og grenser for tilleggsarealet. Disse merkes, måles og registreres i matrikkelen. Når saken er fullført får alle berørte parter tilsendt nytt matrikkelbrev over sin eiendom. Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.

Hva koster det?

Når grensejusteringen er gjennomført, sender kommunen ut faktura for:

 • Grensejustering grunneiendom/anleggseiendom
 • Matrikkelbrev
 • Eventuelle erklæringer

Gebyrene er i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Gebyrregulativet kan du finne her: 

Gebyrregulativ 2021

Eksempel på gebyrer for 2021 ved en grensejustering

 • Punkt 5 i gebyrregulativ
  • Oppmålingsforretning: 19 260 kroner
 • Punkt 17 i gebyrregulativ
  • 2 matrikkelbrev: 2 x 175 kr = 350 kroner
 • Summering: 19 260 kr + 350 kr = 19 610 kroner
Hvor sendes krav om grensejustering?

e-post:  postmottak@lorenskog.kommune.no

tradisjonell post:             

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Søknad kan også leveres til Lørenskog kommunes postmottak på Rådhuset, Hasselveien 6.

Klage

Du kan klage gjennomføringen av grensejusteringen eller matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket.
Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hvordan kan jeg se status på saken?
 1. For å se om saken din er registret inn kan du se i kommunens postliste her. 

 2. Etter oppmålingsforretning, kan du ved å se på kommunens kartportal Kommunekart, se om grensejusteringen er ført inn i matrikkelen (eiendomskartet).

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen    tlf: 907 73 628

Elisabeth Bråthen   tlf: 902 05 355