Klarlegging av eksisterende grense

Generelt

Når en eiendom mangler grensemerker, og man ønsker å få klarhet i hvor grensen går, kan det rekvireres en såkalt klarlegging av eksisterende grense. Kommunen innkaller de aktuelle parter til en oppmålingsforretning. Grensepunktene blir så merket med offentlig godkjent grensemerke.

Saksgang

Hvem kan søke om klarlegging av eksisterende grense :
Bare de som er nevnt i matrikkelovens § 17 kan rekvirere en klarlegging av eksisterende grense. Dette er stort sette hjemmelshaver, stat, kommune og fylkeskommune.

Søknad om klarlegging av eksisterende grense skal inneholde:
1. Rekvisisjon: Rekvirenten fyller ut skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning
    for saker etter matrikkeloven"
2. Kart hvor de aktuelle grensepunktene er markert

Dokumentasjon

Dersom klarleggingen gjelder grense som er tidligere koordinatbestemt, og ny
koordinat ikke avviker med mer en 10cm, skal matrikkelbrev bare utstedes når
dette er særskilt krevd.
Matrikkelforskriften § 36

Skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkeloven (PDF, 43 kB)
 
Kart på internett der du kan skrive ut og markere aktuelle grensepunkt:
Kartportal

Søknaden sendes:
Lørenskog kommune
Teknisk sektor
Geodataseksjonen
Postboks 304
1471 Lørenskog

Eller med e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no
 

Gebyr

Kartlegging av eksisterende grense er gebyrbelagt. (PDF, 302 kB)