Klarlegging av eksisterende grense

Veiledning klarlegging av eksisterende grenser

Hva er klarlegging av grenser?

Når en eiendom mangler grensemerker og ønsker å få klarhet i hvor grensen går, kan det rekvireres en oppmåling. Det er 2 ulike typer oppmålingsforretninger når man skal klarlegge grensene. Det skilles mellom klarlegging av grenser der grensepunktene ikke er koordinatfestet og klarlegging  av grenser som tidligere er fastsatt med koordinater.

Klarlegging av grenser som tidligere er fastsatt med koordinater kan gjøres når det har vært oppmålingsforretning ved nyere tid og grensepunktene har 11 eller 10 cm nøyaktighet. Eiendomsgrensene regnes da som sikre. Ved denne typen oppmålingsforretning vil ikke eiendomsgrensene endres fra kartet.

Er grensene ikke tidligere koordinatbestemt har grensepunktene en større feilmargin enn 11 cm nøyaktighet. Da har eiendommen en eldre oppmålingsforretning uten at koordinatene til grensepunktene ble innmålt. Grensepunktene regnes som usikre og eiendomsgrensene på kartet regnes som usikre. Derfor må grensene klarlegges hvor de går.

Hvordan ser jeg om eiendomsgrensene er sikre eller usikre?

For å se om eiendommen din har usikre eiendomsgrenser eller sikre koordinatbestemte eiendomgrenser finnes det flere måter.

  • Du kan se i kommunens kart. Her er lilla, orange eller røde eiendomsgrenser usikre og grønne eiendomsgrenser er sikre koordinatbestemte grenser. Kommunekart finner du her.
  • Det kan bestilles situasjonskart som gir deg et kart over din eiendom med eiendomsgrensene. Det kan gjøres her. Her er lilla, orange eller røde eiendomsgrenser usikre og grønne eiendomsgrenser er sikre koordinatbestemte grenser. 
  • Det er mulig å se i matrikkelbrevet om eiendomsgrensene er sikre eller usikre. Der står hvert grensepunkt beskrevet med nøyaktighet. I kartet i matrikkelbrevet er lilla, orange eller røde eiendomsgrenser usikre og grønne eiendomsgrenser er sikre koordinatbestemte grenser. Matrikkelbrev kan bestilles her.

 

Hvem kan søke om klarlegging av eksisterende grense eller grensepåvisning?

Bare de som er nevnt i matrikkelovens § 17 kan rekvirere en klarlegging av eksisterende grense eller grenspåvisning. Dette er stort sett hjemmelshaver, stat, kommune og fylkeskommune.

Hvordan søker du?

Disse dokumentene skal følge med søknaden:

• Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. 
Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her.                                                                                        Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.


• Situasjonskart
Situasjonskartet skal vise de aktuelle grensepunkt markert som skal oppmåles. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år. Situasjonskart kan du bestille gratis her.

Kommunens saksbehandling

Kommunen skal fullføre oppmålingsforretning og matrikkelføring innen 16 uker så sant ikke annet er avtalt. Dersom det er mangler i rekvisasjonen stopper fristen fra du får beskjed om mangler til søknaden er fullstendig. Fristen løper ikke i perioden 1.desember til 1. april pga. vintertid.

Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant.

Klarlegging av eksisterende grenser er gjennomført når oppmålingsforretningen er holdt og den er matrikkelført. 

Hvordan fastsettes grensene?

Hjemmelshaver (rekvirent) og berørte naboer varsles til en oppmålingsforretning og gis mulighet til å være med å klarlegge eksisterende grenser. Det føres en protokoll over hva partene blir enig om under oppmåling. Eiendomsgrensene måles, merkes der det er hensiktsmessig og registreres i matrikkelen. Mer informasjon om oppmålingsforretning finnes her.

Hva koster det?

Gebyrene er i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Merk at det er 2 forskjellige gebyrer om det er klarlegging av grenser som tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt. Gebyrregulativet kan du finne her:

Gebyrregulativ 2020 (PDF, 271 kB) (nedre del av dokumentet)

 

Hvor sendes søknaden?

e-post:  postmottak@lorenskog.kommune.no

tradisjonell post:             

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

Søknad kan også leveres til Lørenskog kommunes postmottak på Rådhuset, Hasselveien 6.

Klage

Du kan klage på gjennomføringen av oppmålingsforretninge eller matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket.


Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Viken.

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen   tlf: 907 73 628

Elisabeth Bråthen  tlf: 902 05 355