Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er klarlegging av eksisterende grenser og/eller opprettelse av nye grenser. Under en oppmålingsforretning beskrives eiendomsgrensene og rettighetene til fast eiendom.

Her skal vi forklare hvordan selve oppmålingsforretningen gjennomføres. Det er 3 ulike måter å gjennomføre:

Oppmålingsforretning med oppmøte i marka

Oppmålingsforretning med oppmøte i marka er den tradisjonelle måte å gjennomføre oppmålingsforretning. Her gjennomfører landmåleren oppmåling av grensene ute i marka. Hjemmelshaver (rekvirent) og berørte naboer blir varslet og får muligheten til å møte til et avtalt sted og tidspunkt. Landmåleren sammen med oppmøte parter går gjennom grensene som skal oppmåles, samt at rettigheter knyttet til eiendommene skal klarlegges. Partene får da mulighet til å uttale seg om grenser og rettigheter. Det føres en protokoll over hva partene blir enig om under oppmålingsforretningen. Eiendomsgrensene måles og merkes der det er hensiktsmessig. Etter en siste kontroll på kommunens kontor, vil eiendomsgrensene registreres i matrikkelen (eiendomskartet).

Kontorforretning

Kontorforretning er oppmålingsforretningen der grensene blir satt ut ifra innsendte koordinater. Oppmålingsforretningen gjennomføres uten oppmøte i marka og blir gjennomført inne på et egnet kontor. Siden det ikke er oppmøte i marka blir ikke grensepunktene merket. På kontorforretningen blir det vist frem et kart som forteller hvordan de nye grensene blir, går gjennom rettigheter knyttet til berørte eiendommer og fører protokoll over forretningen. Hjemmelshaver (rekvirent) og berørte naboer blir varslet og får muligheten til å møte til et å møte til et avtalt sted og tidspunkt.

Følgende oppmålingsforretninger kan gjennomføres uten oppmøte i marka:

a) uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater

b) matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

c) registrering av uregistrert jordsameie

d) omgjøring av festegrunn til grunneiendom eller fradeling av hel teig når grensene er     tilfredsstillende merket og koordinatbestemt i tidligere oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning

e) matrikulering av ny grunneiendom eller ny festegrunn, med areal mindre enn 30m² og som opprettes i samsvar med § 27 fjerde ledd i matrikkeloven.

Kontorforretning er 35% rimeligere enn tradisjonell oppmålingsforretning.

Viktig å legge merke til at enhver part kan kreve at saken skal gjennomføres med oppmøte i marka, det gjelder også under selve kontorforretningen.

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning i marka

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er når det opprettes ny grunneiendom eller nytt uteareal til en eierseksjon i matrikkelen uten å ha fulført oppmålingsforretningen i marka. Grensene blir opprett ut ifra innsendte koordinater eller kart. Deretter blir det matrikkelført og tinglyst innen 16 uker. Innen 2 år blir det holdt en oppmålingsforretning i marka og endelige koordinater blir oppmålt.

Reglene for opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er følgene:

  • Det kreves en begrunnet søknad for å få utsatt oppmålingsforretning. Det kan typisk være at det er et større utbyggingsområde der det ikke er hensiktsmessig å måle opp før det er ferdig opparbeidet.
  • I søknaden må det leveres en oversikt over samtlige grenser for enheten på en tilstrekkelig og entydig måte slik at foreløpige grenser kan føres direkte inn i matrikkelen (eiendomskartet). Dette vil vanligvis være koordinater, men kan også være et kart dersom dette er entydig.
  • Fra eiendommen er opprettet skal det gjennomføres oppmåling av grenser innen 2 år. Er det ikke hensiktsmessig å merke på oppmålingsforretning kan det avtales merking ytterlig 3 år etter oppmålingsforretningen. Dvs. at det må gjennomføres oppmålingsforretning for avklaring av endelige grenser innen 2 år men kan utsette merkingen.

Denne typen oppmålingsforretning kan ikke brukes på arealoverføring eller grensejustering.