Seksjonering

Geodata

Hva er eierseksjonssameie?

Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen (bruksenhet). Hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere.

Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter.

Hvorfor seksjonere?

Det er mange grunner til å velge seksjonering men i de fleste tilfeller gjøres seksjonering fordi man ønsker å kunne pantsette eller selge deler av en bygning som en selvstendig enhet.

Lovregulering

Eierseksjoner er lovregulert i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Hva er forutsetningene for å kunne seksjonere?
 • Seksjonering kan bare omfatte én eiendom.
 • Seksjonering må enten gjelde en eksisterende bygning eller en godkjent bygning som i det minste har fått rammetillatelse.
 • Hver bruksenhet må ha enerett på bruk av seksjonen.
 • Ved seksjonering av bolig må hver bruksenhet må være godkjent etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og ha eget kjøkken, bad, WC i bruksenhetens hoveddel. Unntak er samleseksjon og fritidsbolig.
Hvem kan vi søke om seksjonering?

Den eller de som i grunnboken er registrert som eier (hjemmelshaver) kan søke om seksjonering. Er det flere eiere må alle underskrive søknaden. Er det firma som søker, må signatur være i henhold til firmaattesten. Dersom andre søker, må det vises til gyldig fullmakt fra hjemmelshaver(e).

Slik søker du
 • Søknad om seksjonering. (2 eksemplarer)
  Fyll ut to eksemplarer av skjema for seksjonering. Begge må være med originale signaturer.
  Dersom søker ikke er hjemmelshaver må det legges ved en original fullmakt.
  Skjema for søknad om seksjonering finner du her.
  Det er utarbeidet veileder for utfylling av skjemaet. Veilederen finner du her.
 • Situasjonskart. (2 eksemplarer)
  Situasjonskartet skal tydelig angi eiendommens grenser, omriss av bebyggelsen, og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdel (seksjonert uteoppholdsareal).
  Situasjonskart er gratis og bestilles her.
  Grenser på utendørs tilleggsdeler må eventuelt tegnes inn og målsettes.
 • Plantegninger. (2 eksemplarer)
  Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft som tydelig angir grensene for bruksenheten, forslag til seksjonsnumre og bruk av de enkelte rom.
  Plantegninger fra kommunens byggesaksarkiv kan bestilles ved å sende henvendelse til postmottak@lorenskog.kommune.no
 • Vedtekter. (1 eksemplar)
  Det må lages vedtekter for sameiet. Minstekravet er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet.
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning. (1 eksemplar)
  Skjemaet «Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring» må fylles ut dersom uteoppholdsarealet skal seksjoneres.  Skjema finner dere her. Husk at den som søker om seksjonering signerer på side 2 av rekvisisjonen. Grenselinjene for uteoppholdsarealet må tegnes og målsettes på situasjonsplan.
 • Eventuelt koordinatliste. (1 eksemplar)
  Dersom uteoppholdsareal skal seksjoneres har der anledning til å be om at forretningen holdes som kontorforretning uten måling og merking i marka. Dette krever at det leveres koordinatfil i SOSI-, KOF,- eller DXF-format med søknaden. Koordinatliste må også leveres om det søkes om utsatt oppmålingsforretning.

Eventuelt samtykke fra urådighetshaver. (1 eksemplar)
Dersom det er tinglyst urådighet på eiendommen må det følge med originalt samtykke fra urådighetshaver. Grunnboksblad kan hentes gratis fra www.seeiendom.no.

Saksbehandling hos kommunen

Kommunen skal behandle søknad om seksjonering innen 12 uker. Dersom det er mangler i søknaden stopper fristen til søknaden er fullstendig.
Seksjoneringen kan sendes til tinglysing når klagefristen på tre uker er ute. Denne fristen kan ikke unngås.

Oppmålingsforretning

Dersom utearealene skal seksjoneres, må det avholdes oppmålingsforretning. Hvis uteoppholdsarelene er tydelig fastlagt med koordinater kan oppmålingsforretning gjennomføres med kontorforretning. Det vil si at forretningen gjennomføres uten oppmåling og merking. Kontorforretning er 35% rimeligere enn tradisjonell oppmålingsforretning. En har også anledning til å be om utsatt oppmålingsforretning.

Hva koster det?

Når seksjoneringen er godkjent, sender kommunen ut faktura for saksbehandling, tinglysing og matrikkelbrev. Dersom uteoppholdsareal skal seksjoneres, faktureres også oppmålingsforretning per areal.
Dersom kommunen bruker mer enn 12 uker på å behandle søknaden, avkortes saksbehandlingsgebyret med 25% per påbegynt uke.
Gebyrene er i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Hvor sendes søknaden?

Lørenskog kommune
Geodata
Postboks 304
1471 Lørenskog

Klage

En kan klage på et seksjoneringsvedtak og matrikkelføringen. Klagefristen er tre uker etter at en ble kjent med vedtaket.
Klage må sendes i brev eller epost til Lørenskog kommune, geodata. Klagen må beskrive hva dere klager på, hvorfor dere klager og hvilke endringer som ønskes. Husk å opplyse fullt navn. Hvis kommunen ikke tar klagen tilfølge vil kommunen sende klagen videre til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Saksflyt seksjonering