Adressetildeling

Veiledning adressetildeling

Informasjon om adressering

Kommunen er ansvarlig for offisielle adresser, nummertildeling og skilting av veinavn.

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, eller annen offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles adresse.

 

Adresser stedfester bygninger i kartet, og utgjør dermed en viktig del av infrastrukturen. Formålet med adresser og husnummerskilt er at alle skal kunne finne frem på enklest mulig måte. Med riktige adresser vil ambulanser, taxier og andre lettere finne frem til deg, fordi de kjenner adressesystemet og orienterer seg etter det.

Informasjon om din eiendom finnes her: www.seeiendom.no

Hva er en offisiell adresse?

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert i eiendomsregisteret matrikkelen.

I Lørenskog er de offisielle adressene hovedsakelig basert på en vegadresser

 • En vegadresse inneholder adressenavn(vegnavn) og adressenummer(husnummer). 
  Eksempel på vegadresse: Hasselveien 6
Hvordan tildeles adresser?

Disse skal i hovedsak ha egen adresse:

 • I bygninger med flere hovedinnganger kan hver inngang gis egen adresse.
 • I bygninger med flere boliger der disse har adkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles egen adresse.
 • Dersom flere leiligheter har felles inngang vil bruksenhetsnummeret (leilighetsnummeret) inngå som en del av adressen.

Prinsippene for adressering er i korte trekk slik:

 • Adressen skal knyttes til den veien som er godkjent som atkomst til eiendommen.
 • Nummereringen starter i begynnelsen av vegen og nummereres fortløpende.
 • Fra vegens startpunkt benyttes oddetall (1, 3, 5 osv.) på høyre side og partall (2, 4 ,6, osv.) på venstre side. 
 • Nummereringen følger kanten av vegen, inn i stikkveier, gårdsplasser og åpne portrom (kantlinjeprinsippet).
 • Det bør reserveres nummer der det er påregnelig med fremtidig utbygging og omregulering.
 • Bokstav skal kun benyttes som tillegg i adressenummeret for å unngå omnummerering av tidligere tildelte adresser.
Hva er bruksenhetsnummer/bolignummer?

Dersom flere boliger deler samme vegadresse skal boligenes bruksenhetsnummer inngå som en del av den offisielle adressen.
Bruksenhetsnummer er betegnelsen på den enkelte bruksenheten i en bygning. Den består av en kode for etasjetype, etasjenummer og bruksenhetens nummer i etasjen. (f.eks. H0203)
Har du bolignummer H0203 forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje, nummer tre til venstre for trapp.

Saksgang - tildeling av adressenummer (husnummer)
 • Først sender kommunen ut forslag om adressering til registrert eier eller fester av eiendommen.
 • De som mottar forslaget om adressering vil får en frist på seg til å gi tilbakemeldinger eller forslag til bedre løsninger.
 • Eventuelle tilbakemeldinger blir så vurdert av kommunen før det gjøres et endelig vedtak om adressering.
 • Deretter har du tre ukers frist på å klage fra melding om vedtak.
Hva må jeg gjøre dersom jeg har fått tildelt ny adresse?

Gi beskjed til andre berørte

Adresseringen vil få virkning for alle som bruker adressen. Vanligvis sender vi informasjon til registrert eier eller fester av eiendommen. Det er derfor viktig å gi beskjed til alle berørte, for eksempel leietakere på eiendommen.

Informer dine kontakter om den nye adressen
Posten har fått din nye adresse fra matrikkelen, du trenger derfor ikke å melde omadressering til posten. Men du må informere kontaktene dine om din nye adresse.

For informasjon om hva som er registrert om deg i postens adresseregister:
www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser
For spørsmål til posten ring 04004, eller se www.posten.no 

Sette opp Husnummerskilt
Dersom du er eier, fester eller tiltakshaver er du ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret.

Husnummerskilt skal være godt synlig
Et godt husnummerskilt med riktig offisiell adresse er svært viktig. Skiltet må synes fra veien, men også i mørket.

Bruksenhetsnummer
Dersom du er eier, fester, beboer eller tiltaksansvarlig skal du merke bruksenheten som er tildelt egen offisiell adresse.

Fram til slutten av mars 2019 kan man bestille bruksenhetsnummer via kommunen dersom dette er nødvendig.

For henvisning til videre info, ta kontakt med avdeling geodata: 67 93 42 50

Hvorfor må min eksisterende adresse omadresseres?

Formålet med en adresse er at det skal være enkelt å finne frem. Det er derfor viktig at samfunnets adresser følger et felles system.

Når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser, kan kommunen endre eller slette tidligere tildelte adresser.

Melde inn ny adressesak

Dersom du mener det er nødvendig med omadressering eller sletting av din adresse, kan du melde ifra til kommunen. Kommunen som adressemyndighet vil da ta en vurdering av om dette er nødvendig.

Post:
Lørenskog kommune
Geodata
Postboks 304
1471 Lørenskog

Eller med e-post merket avdeling geodata:
postmottak@lorenskog.kommune.no

Klage på adressering

Dersom du har fått et vedtak om ny adresse har du muligheten til å klage på dette.  Klagen sender du til geodataavdelingen i Lørenskog kommune. Dersom klagen ikke tas til følge av kommunen, sendes saken inn til Fylkesmannen.

Du kan klage over:

 • Hvilken veg, gate eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.
 • Hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen.
 • Feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

Du har tre ukers frist fra du mottar melding om vedtak til å klage.

Klage merkes med saksnummer og sendes:
Lørenskog kommune
postboks 304
1471 Lørenskog

Tildeling av adresse-/vei-/gatenavn

Tildeling av adresse-/vei-/gatenavn gjøres av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget i Lørenskog kommune og gjøres i egen navnesak. Informasjon finnes her: Stedsnavn

I navnesaker er det ikke anledning til å klage på navnevalget på gate, vei, gangvei og område eller lignende, herunder adressetilleggsnavn og matrikkeladresse. Men i henhold til Lov om Stadnamn § 10 kan skrivemåten påklages.

For spørsmål vedrørende tildeling av navn henvises det til kultursektoren i Lørenskog kommune: Kontaktinformasjon

Hvilket ansvar har kommunen for skilting?

Kommunen har hovedsakelig ansvar for skilting av gater, veier, stier, områder som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. Disse skiltene skal settes opp så snart som mulig etter at skrivemåten til adressenavnet (gatenavn) er vedtatt. 

Mer informasjon om adressering eller veiledning?

Kartverket, adressering:
www.kartverket.no/eiendom/adressering/

Lørenskog kommune:

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sive Kristiansen       Tlf.nr: 907 73 638

Joachim Bredesen   Tlf.nr: 474 84 935