Høydesystem NN2000

1. desember 2013 skiftet vi høydesystem fra Normal Null 1954 (NN54) til Normal Null 2000 (NN2000). Dette førte til at alle kartdata og andre høydebærende data i kommunen ble ca. 18 cm høyere enn i det gamle systemet.

 

Ved overgangen fra NN1954 til NN2000 ble alle kartdata transformert.  Resultatet av transformasjonen var at alle høydene ble økt med fra 17 til 19 cm. 

Skifte av høydesystem til NN2000 vil påvirke deg som skal bygge, sende inn planforslag eller utføre landmåling i Lørenskog.

Konsekvenser ved søknad om byggetillatelse:Klikk for stort bilde

Når du skal i gang med et byggeprosjekt, er det viktig at du sjekker hvilken høydereferanse som er brukt i gjeldende reguleringsplan.

Dersom reguleringsplanen har NN54 som høydereferanse, og maks gesims- eller mønehøyde er oppgitt som kotehøyde/høyde over havet, må du ta hensyn til forskjellen mellom de to høydereferansene for å kunne bygge så høyt som planen tillater. Hvis du ikke tar hensyn til benyttet høydereferanse bygger du 18 cm lavere enn det reguleringsplanen tillater.

NB! Ved slik konvertering av regulerte byggehøyder fra NN54 til NN2000 har kommunen for enkelhets skyld bestemt at 18 cm skal gjelde for hele kommunen.
 

Eksempel1 :

 • Grunnkart som brukes som prosjekteringsgrunnlag til et byggeprosjekt har NN2000 som høydereferanse. Aktuell reguleringsplan har NN54 som høydereferanse.(typisk for alle eldre planer vedtatt før 1. desember 2013)
   
 • Reguleringsplanen angir maks gesimshøyde på kote 180 NN54.
   
 • KotehøydeNN2000 = Kotehøyde fra plan + 18 cm = 180.00 m + 0.18 m.
   
 • I NN2000 er altså maks gesimshøyde 180.18 m.
   

Eksempel 2:

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde
 

Den nye høydereferansen NN2000 skal benyttes ved alle søknader om byggetillatelse og i alle planforslag.
Det er viktig at tegninger, illustrasjoner og modeller merkes med benyttet høydereferanse.

Grunnlagsdata fra kommunen enten i form av situasjonskart eller digitale data er i NN2000.

Situasjonskart får du her:

Digitale data kjøpes her