Kommunal planlegging

Kommuneplanen er Lørenskogs langsiktige styringsdokument. Planen viser mål og strategier for utviklingen av Lørenskog som samfunn og hvordan arealbruken i kommunen skal nyttes de nærmeste årene.

Her finner du kommuneplanen til Lørenskog kommune.

Overordnet målsetting for arealbruken i Lørenskog kommune er at det bygges tett i de sentrale deler av kommunen for ved dette å dempe utbyggingspresset på jordbruksarealene og marka, styre servicenivået i kommunesenteret og lokalsentrene og gi grunnlag for bedre og mer buss- og banebasert kollektivtilbud.

Reguleringsplanen er et arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Ved hjelp av kommuneplanen og offentlige- og private reguleringsplaner bestemmer kommunen hvordan areal skal brukes. I planprosessen blir det lagt vekt på innsyn og medvirkning fra innbyggerne i kommunen.

Plan -og bygningsloven er den sentrale loven for offentlig styring av det fysiske miljøet i kommunen.

Her kan du få vite mer om hvordan du utarbeider en reguleringsplan eller kommer med innspill til en plan under arbeid.

Under plankunngjøringer finner du hvilke planer som det er varslet oppstart for, planer til offentlig ettersyn og varsel om hvilke planer som er vedtatt.

Bruk kartet om du leter etter en reguleringsplan for et bestemt område eller adresse.