Kommuneplanen 2015-2026

Kommuneplanen er Lørenskogs langsiktige styringsdokument. Planen viser mål og strategier for utviklingen av Lørenskog som samfunn og hvordan arealbruken i kommunen skal nyttes de nærmeste årene.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Lørenskog kommunestyre i sitt møte den 11. februar 2015, sak nr. 001/15 Lørenskog kommuneplan 2015-2026. Kommuneplanen ble rettskraftig fra denne dato, med unntak av noen uavklarte forhold. To begrensede høringer hos berørte grunneiere og myndigheter, har bidratt til å avklare disse siste forholdene. Endringer er innarbeidet i kommuneplandokumentene, og vedtatt i Lørenskog kommunestyre. Kommuneplandokumentene ble sist endret i kommunestyret 18. november 2015, sak nr. 104/15. Mindre endring av kommuneplanens bestemmelser vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017, sak 53/17.

Kommuneplanens dokumenter finner du her.