Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

Varsel om oppstart:

Her finner du kunngjøringer om oppstart av detaljreguleringsplaner, planprogram og temaplaner. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Løkenåsveien 5
Kommuneplan 2019-2023 
Fjellhamar Øst - områdeplan
Marcus Thranes vei 2-6
Losbyveien gang-/sykkelvei_ utvidelse av planområdet
Blåkollen/Ringveien
Feiring bruk (Lørenskog pukkverk)
Benterud skole
Steinerud barnehage
Grønlia barnehage
Feiring bruk (Lørenskog pukkverk)_utvidelse av planområdet
Deler av Marcus Thranes vei og Kloppaveien
Garchinggata barnehage
 
Forhandlinger om utbyggingsavtale for Losbyveien gang-/sykkelvei
Arkiv

 

Planer til høring:
 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
  Høringsfrist:
Losby gods 20.04.2020
Marcus Thranes vei 2-6 19.05.2020
Kommuneplanens samfunnsdel 11.09.2020
   
Utbyggingsavtaler til høring:  
   
Arkiv

 

 

Vedtatte planer:

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

                                                               Vedtak:
Lørenskog videregående skole 28.01.2020
Fjellhamar skole 28.01.2020
Lørenskog sentrum vest - endring 03.09.2020
Losby gods 16.09.2020
Losbyveien gang-/sykkelvei 17.01.2021
Arkiv

 

 
Annet:  
Gebyrregulativ 2020 for regulering, byggesak og geodata