Regulering

Reguleringsavdelingen har sine kontorer i Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

 

Koronavirus:

Koronaviruset har også konsekvenser for vår virksomhet. For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. Enkelte av våre medarbeidere er for øyeblikket ikke, eller i begrenset grad, operative som følge av stenging av skoler og barnehager. Dette medfører at vi har redusert kapasitet og det må påregnes at det kan ta lengre tid å få svar på henvendelser, innsendte planinitiativ, planforslag, etc. Vi ber om forståelse for dette. I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Ivar Vestervik   Telefon: 916 80 357 

Overarkitekt Tove Ursin Hellebust    Telefon: 458 74 376  

Avdelingsarkitekt Iselin Bennick Benum    Telefon: 907 87 244  

Avdelingsarkitekt Kaspar Sandaker    Telefon: 907 63 109  

Avdelingsarkitekt Andreas Fossnes    Telefon: 907 83 505  

 

Regulering saksbehandler innsendte og utarbeider egeninitierte reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven, utarbeider områdeplaner, deltar i kommuneplanprosessen, samt vurderer og besvarer forespørsler knyttet til arealplanlegging.

Gebyrregulativ for saksbehandling av planforslag og konsekvensutredning

Her finner du vedtatte planer, bestemmelser og retningslinjer

Digitale kart-og plandata bestilles hos Ambita Infoland.no

Kartportal

Reguleringsplan: En reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.

Det finnes to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

Klikk for stort bilde