Regulering

Regulering saksbehandler innsendte og utarbeider egeninitierte reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven, utarbeider områdeplaner, deltar i kommuneplanprosessen, samt vurderer og besvarer forespørsler knyttet til arealplanlegging.

Gebyrregulativ for saksbehandling av planforslag og konsekvensutredning

Her finner du vedtatte planer, bestemmelser og retningslinjer

Digitale kart-og plandata bestilles hos Ambita Infoland.no

Kartportal

Reguleringsavdelingen har sine kontorer i Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 42 50

Reguleringsplan: En reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.

Det finnes to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

Klikk for stort bilde