Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Detaljreguleringsplan kan fremmes av "alle", både private og offentlige tiltakshavere, men planforslag må være utarbeidet av fagkyndige.

Utbygging i henhold til plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Etter søknad kan denne fristen forlenges med to år av gangen.

Forslag til detaljregulering skal i utgangspunktet være i tråd med kommuneplanens arealdel og eventuell områderegulering. For planforslag som ikke er i tråd med kommuneplan eller områderegulering kan kommunen kreve at forslagsstiller utreder konsekvensene av avvikene for at planforslaget skal tas opp til behandling. Kommunen kan også la være å fremme slike forslag til behandling.

For forslag til detaljreguleringsplan der det er vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel eller områderegulering, skal det gjennomføres konsekvensutredning.