Kan jeg klage på kommunestyrets vedtak?

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. For å ha klagerett må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse i saken. Eventuell klage må fremmes innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket.

Klagen skal nevne det vedtaket det klages på og det må framgå tydelig at det er en klage. Klagen må også være begrunnet og nevne den eller de endringer som ønskes. Vi vil også oppfordre til å oppgi kommunens saksnummer.

Klagen skal sendes kommunen hvor den behandles i teknisk utvalg. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, bli klagen med rådmannens saksutredning og teknisk utvalgs vedtak sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig.