Områdereguleringsplan

Områdereguleringsplan brukes der kommunen mener det er behov for å utarbeide en mer grovmasket plan for et større område. Dette kan for eksempel være områder der vernehensyn er viktige eller fortettingsområder. Planen kan stille krav om at det utarbeides egne detaljreguleringsplaner i området.

Områdereguleringsplanen er i utgangspunktet kommunens plan, og det er kommunen som skal utarbeide områdereguleringsplaner. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Ingen har imidlertid krav på å få behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av og rammer for planarbeidet på ordinær måte. For områdereguleringer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn skjer disse rammeavklaringene gjennom arbeidet med planprogrammet. Kommunen kan heller ikke pålegge private eller andre offentlige myndigheter å utarbeide områderegulering, som primært er et kommunalt ansvar, dersom ikke planområdet ligger innenfor en hensynssone med krav om felles planlegging.

En områdereguleringsplan har ingen tidsbegrensinger når det gjelder rettsvirkning og gjelder fram til den blir opphevet. Hvis forslaget til områdereguleringsplaner som vesentlig fraviker kommuneplanen skal det utarbeides konsekvensutredning.