Reguleringsplan

Reguleringsplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Det er disse dokumentene som er juridisk bindene. Vedlagt planen følger vanligvis en planbeskrivelse, illustrasjoner og ofte diverse fagrapporter. I Lørenskog kommune gjelder vanligvis rådmannens saksframlegg som planbeskrivelse.

I en del større planer kreves konsekvensutredning, som er en mer omfattende utredning av planens mulige konsekvenser. I slike saker skal det før planen utarbeides, utarbeides et planprogram. Planprogrammet sendes normalt på høring samtidig som det varsles oppstart av planen.

Planprogrammet skal så fastsettes av kommunen ved teknisk utvalg.                                

Hvilke planer som skal utredes framgår av forskrift om konsekvensutredninger.