Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten i Lørenskog

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenestens formål og ansvar

Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Befolkningen skal ha kontinuerlig og lettest mulig adgang til kvalitativt gode helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekt eller andre ressurser.

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten ledes av kommunaldirektør Gry Røste.

Klikk for stort bilde

Helsetjenesten skal omfatte medisinsk hjelp i form av diagnose og behandling ved akutte og kroniske sykdommer. Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabilitering (attføring), samt pleie og omsorg hører også inn under helsetjenesten. Det skal ytes både samfunnsmedisinske og allmennmedisinske tjenester. Kommunehelsetjenesteloven er grunnlaget for tjenestene.

Pleie- og omsorgstjenester gis til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenestene er i all hovedsak hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene.

Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.


Betalingssatser for helse og omsorgstjenester 

Fant du det du lette etter?