Rus og psykisk helse team

Rus og psykisk helse team gir individuell tilpasset oppfølging til hjemmeboende personer over 18 år som har moderate til alvorlige psykisk helse og/eller rus utfordringer som ivaretakelse av helse, arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.

Du kan få hjelp med:

  • Kartleggingssamtale om hva som er viktig for deg, og hva vi skal samarbeide om for at du skal mestre hverdagen.
  • Veiledning- og mestringssamtaler for bedring og mestring av dine plager.
  • Råd, veiledning og undervisning for at du skal fungere bedre i hverdagen, eksempelvis oppfølging i bolig.
  • Koordinering av tjenestene du mottar, opprettelse av ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan (IP).
  • Involvering av dine pårørende og nettverket ditt dersom du ønsker det.
  • Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Søknad om avrusing